Kontakt: +385 (0) 52 / 602 - 200 | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; PRIJAVA KVARA: +385 (0) 52 / 602 - 260 | Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

eposta banner

Proizvodnja

Analiza kvalitete sirove vode na izvorima Sv. Ivan, Gradole, Bulaž i akumulaciji Butoniga pokazuju da te vode zahtjevaju obradu prije puštanja u vodoopskrbni sustav. Na postrojenjima za kondicioniranje vode u Sv. Ivanu, Gradolama i akumulaciji Butoniga se iz sirove vode uklanjaju eventualno prisutne štetne tvari i proizvodi zdravstveno ispravna voda za piće.

Distribucija

Društvo je, sukladno Zakonu o vodama ( NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) registrirano za obavljanje sljedećih djelatnosti: javna vodoopskrba, ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe, izvođenje vodovodnih priključaka, umjeravanje vodomjera, proizvodnja energije za vlastite potrebe

Kvaliteta

Kontrolu kvalitete i zdravstvene ispravnosti vode za piće obavlja Tehnološko-laboratorijska služba prema Planu prikupljanja uzoraka i Tjednom planu uzorkovanja, kojim su određene točke uzorkovanja, učestalost i vrsta analize. Kontrolira se kvaliteta sirove vode na izvorima Sv.Ivan, Gradole, Bulaž i akumulaciji Butoniga, proces kondicioniranja (pročišćavanja), kvaliteta vode nakon pročišćavanja i zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju u distribucijskoj mreži.

Izvor Sv. Ivan

Izvor Sv. Ivan nalazi se u dnu doline rijeke Mirne, oko 1 km jugoistočno od Buzeta, a oko 200 m od korita rijeke Mirne na nadmorskoj visini od 49 m. Zahvatna armirano-betonska građevina iznad izvora kružnoga je oblika s polumjerom od 22 m i otvorenoga dna. Prag preljeva je na koti od 46,92 m n. m., a preljevne vode se evakuiraju odvodnim kanalom u rijeku Mirnu. Iz zahvatne građevine voda se odvodi do uređeja za kondicioniranje vode.

Izvor Bulaž

Izvor Bulaž nalazi se na početku prostrane doline srednjega toka Mirne. U neposrednoj je blizini izvorišta termalnih voda Istarske toplice . Tipično je krško uzlazno vrelo koje se javlja na rubu doline, na kontaktu krednih vapnenaca i kvartarnih tvorevina. Na površini ima oblik jezerca - oka, promjer kojega je oko 50 m. Prema provedenim batimetrijskim snimanjima, maksimalna dubina izvora je oko 25 m, pa kako je kota preljeva oko 17 m n.m, to znači da mu je dno ispod razine mora.

Izvor Gradole

Izvor Gradole nalazi se na lijevoj obali doline rijeke Mirne oko 9,5 km uzvodno od njenoga ušća. Izvor izbija iz krške kaverne ispod vapnenačke hridine kredne starosti. U prirodnom stanju izvor je imao oblik jezerca ovalnog oblika veličine 8x16 m. Voda je izbijala iz kaverne na dnu bazena. Današnji zahvat nalazi se unutar objekta s preljevnim pragom na koti 8 m.n.m.

Akumulacija Butoniga

Akumulacija Butoniga smještena je na istoimenoj glavnoj lijevoobalnoj pritoci Mirne, neposredno nizvodno od mjesta gdje se sastaju njezina tri glavna bujična ogranka: Butoniga, Dragućki i Račički potok. Slijev se proteže na nadmorskim visinima između 40 i 500 m n.m.

Cjenik

Cijene vode, odvodnje i naknada određene su: Odlukama o cijeni vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje (uz suglasnosti Općina i Gradova) te Odlukama o naknadama za razvoj (odvodnja i IVS), Zakonom o vodama, Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva, Zakonom o PDV-u.

 

Novi Priključak

Vlasnik građevine dužan je priključiti svoju građevinu na javnu vodoopskrbnu mrežu pod uvjetima propisanim Zakonom o vodama te Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga. Vlasnici građevine dužni su također priključiti građevinu na sustav opskrbe pitkom vodom u rokovima koji su regulirani Odlukom Grada odnosno Općine. Pod priključivanjem na javnu vodoopskrbnu mrežu podrazumijeva se spajanje instalacije građevine sa vodoopskrbnim sustavom, putem vodovodnog priključka.

Kalkulator

Kako bi našim potrošačima olakšali izračun računa za vodnu uslugu, napravljen je pomoćni kalkulator na kojemu je moguće dobiti okviran iznos računa za zadanu potrošnju. Napominjemo kako je izračun okvirnog karaktera i ne može se smatrati relevantnim. Stvaran iznos moguće je vidjeti samo na računu za vodu.

 

Privremeni Priključak

Privremeni priključak dobiva se na maksimalno 6 mjeseci od dana priključenja objekta na javni sustav vodoopskrbe. U ovom slučaju plaćaju se samo stvarni troškovi priključenja prema ispostavljenoj fakturi.

Reklamacije

Cijenjeni potrošači ovdje možete podnijeti reklamaciju na kvalitetu vode za piće koju Vam isporučujemo kao i na kvalitetu ostalih usluga koje Vam pružamo. Reklamaciju možete dostaviti osobno, klasičnom poštom, putem elektronske pošte ili faks uređaja putem priloženog obrasca

 

Navodnjavanje

Pod priključkom za navodnjavanje smatra se vodovodni priključak koji se koristi za obavljanje poljodjelske djelatnosti, za održavanje nogometnih igrališta u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Gradova i Općina i za održavanje zelenih površina u javnoj namjeni. Za dobivanje priključka za navodnjavanje podnositelj zahtjeva prethodno mora ispuniti uvjete i dobiti pismenu suglasnost Gradova i Općina

Uprava Društva

Istarski vodovod d.o.o. Buzet
Sv. Ivan 8
52420 Buzet

T: +385 52 602 200
F: +385 52 602 201
E: info(at)ivb.hr

Prijavite kvar

 
Vaša e-mail adresa 
Ime i prezime 
Adresa 
Opis kvara 
Molimo unesite sljedeća slova 
 
    

Kontakt forma

 
Vaša e-mail adresa 
Ime i prezime 
Adresa 
Pitanje 
Molimo unesite sljedeća slova