Obavijesti
17.07.2024. PJ Poreč - šire područje
16.07.2024. PJ Buzet - šire područje
04.07.2024. PJ Pazin - šire područje
03.07.2024. PJ Buje - Grad Umag

Cijena vode

Cijene vode, odvodnje i naknada određene su: Odlukama o cijeni vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje (uz suglasnosti Općina i Gradova) te Odlukama o naknadama za razvoj (odvodnja i IVS), Zakonom o vodama, Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva, Zakonom o PDV-u.

Kategorije potrošača

1. Kategorija domaćinstvo

Opis Način ispostavljanja računa

- fizičke osobe koje vodu koriste za potrebe stanovanja ili obitavanja (stalnog ili povremenog)
- socijalne ustanove (dječji domovi, domovi za starije osobe, Crveni križ i sl.)
- javne česme
- groblja
- potrebe održavanja zajedničkih dijelova stambenih zgrada
- farme koje se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom (uzgoj stoke, peradi i sl.)
- obiteljska poljoprivredna gospodarstva

 mjesečno, odnosno dvomjesečno (ako je potrošnja manja od 15 m3) ili

svakih šest (6) mjeseci ako je potrošnja jednaka nuli (0 m3)

pod uvjetom da potrošač ne zaprima račune putem iPortala IVB-a ili drugih elektroničkih načina dostave računa

1.1. Kategorija socijalno ugroženi građani

Opis Način ispostavljanja računa

- socijalno ugroženi stanovnici (nositelji priključka)

mjesečno, odnosno dvomjesečno (ako je potrošnja manja od 15 m3) ili

svakih šest (6) mjeseci ako je potrošnja jednaka nuli (0 m3)

pod uvjetom da potrošač ne zaprima račune putem iPortala IVB-a ili drugih elektroničkih načina dostave računa

2. Gospodarstvo

Opis Način ispostavljanja računa

- fizičke i pravne osobe koje obavljaju poslovnu djelatnost (obrti, trgovačka društva, ustanove, udruge i sl.).

- vjerski objekti

 mjesečno

3. Navodnjavanje

Opis
Način ispostavljanja računa

- fizičke i pravne osobe koje obavljaju poljodjeljsku djelatnost i ispunjavaju uvjete za odobravanje priključka za navodnjavanje sukladno odredbama Grada odnosno Općine na čijem području se odobrava priključak

- nogometna i druga sportska igrališta u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Gradova i Općina, ukoliko nisu dana u zakup ili koncesiju drugim fizičkim ili pravnim osobama

- zelene površine privedene javnoj namjeni, ukoliko nisu dane u zakup ili koncesiju drugim fizičkim ili pravnim osobama

- zelene površine odgojno-obrazovnih, socijalnih i zdravstvenih ustanova (ukoliko za iste postoji samostalno potrošno mjesto te ukoliko su iste u vlasništvu jedinica lokalne i/ili područne samouprave)

- tuševe na javnim plažama ukoliko je nositelj priključka jedinica lokalne samouprave

- potrebe obavljanja ribarske djelatnosti

mjesečno, odnosno dvomjesečno (ako je potrošnja manja od 15 m3) ili

svakih šest (6) mjeseci ako je potrošnja jednaka nuli (0 m3)

pod uvjetom da potrošač ne zaprima račune putem iPortala IVB-a ili drugih elektroničkih načina dostave računa

Potrošači su račun za isporučene vodne usluge dužni podmiriti u utvrđenim rokovima i to:

do 15 - tog u mjesecu - za utrošenu vodu u prethodnom mjesecu, odnosno obračunskom razdoblju,
za kategoriju "ostali potrošači"
do 25 - tog u mjesecu - za utrošenu vodu u prethodnom mjesecu, za kategoriju "domaćinstvo", "navodnjavanje"
i "socijalno ugroženi stanovnici"