Obavijesti
17.07.2024. PJ Poreč - šire područje
16.07.2024. PJ Buzet - šire područje
04.07.2024. PJ Pazin - šire područje
03.07.2024. PJ Buje - Grad Umag

Zahvatna armirano-betonska građevina iznad izvora kružnoga je oblika s polumjerom od 22 m i otvorenoga dna. Prag preljeva je na koti od 46,92 m n. m., a preljevne vode se evakuiraju odvodnim kanalom u rijeku Mirnu. Iz zahvatne građevine voda se odvodi do uređaja za kondicioniranje vode.

Slivno područje izvora Sv. Ivan prvi put je određeno u devedesetim godinama te iznosi oko 70 km2. Od toga na krško područje otpada 46 km2, a na fliš 24 km2. S današnje točke gledišta ovo razvođe uzima se kao pretežito slivno područje izvora Sv. Ivan. Stvarno slivno područje izvora veće je od ranije okonturenog razvođa i u stvarnosti doseže do najviših predjela karbonatne zaravni. Pri tome postoje široke površine zajedničkog sliva s drugim izvorima u Istri, ali s različitim udjelom otjecanja, s tim da se udjeli otjecanja prema pojedinim izvorima mijenjaju ovisno o vodostaju u podzemlju i distribuciji pluviometrijskog režima.

Izdašnost izvora kreće se od 200 l/s u do 2.000 l/s u, dok ekstremni minimum iznosi oko 90 l/s, a temperature izvora kreće se u rasponu između 11 i 13 °C.

Analize kvalitete neobrađene vode na izvoru Sv. Ivan pokazuju da ta voda zahtijeva obradu prije puštanja u vodoopskrbni sustav. Neobrađena voda iz izvora Sv. Ivan koristi se na postrojenju Sv.Ivan.

U RJ Proizvodnja, na Postrojenju Sv.Ivan, osnovne faze u proizvodnji vode namijenjene za ljudsku potrošnju od izvora do krajnjeg potrošača su sljedeće:

  • dovod neprerađene vode iz izvora na postrojenje za kondicioniranje
  • predtretman flokulacijom, koagulacijom i taloženjem
  • brza filtracija
  • primarna dezinfekcija
  • kontrola količine vode u vodospremi
  • sekundarna dezinfekcija na izlazu iz postrojenja
  • distribucija vode prema vodospremama

Nakon pročišćavanja zdravstveno ispravna voda namijenjena za ljudsku potrošnju ulazi u distribucijski sustav u kojem se vrši nadzor uzorkovanjem nakon vodosprema i na mjernim mjestima. Mjesta uzorkovanja su tako raspoređena da pokrivaju cijelo područje vodoopskrbe, koje nadzire interni laboratorij Istarskog vodovoda i Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije.

Zdravstveno ispravna voda namijenjena za ljudsku potrošnju iz sustava Sv. Ivan se distribuira prema potrošačima na područje PJ Buje, PJ Buzet, PJ Pazin, PJ Poreč i PJ Rovinj. Zbog mogućnosti prebacivanja vode iz jednog sustava na drugi odnosno miješanja distribucija vode namijenjene za ljudsku potrošnju se provodi prema zimsko-ljetnom režimu pumpanja. Smanjena izdašnost izvora Sv. Ivan nadoknađuje se iz Postrojenja Butoniga, upuštanjem zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju vode u vodospremu Sv. Stjepan.