Obavijesti
11.04.2024. PJ Poreč - šire područje
11.04.2024. PJ Pazin - šire područje
11.04.2024. PJ Buje - Naselje Kurili
09.04.2024. PJ Rovinj - naselje Golaš i Pižanovac

Zahvatna armirano-betonska građevina iznad izvora kružnoga je oblika s polumjerom od 22 m i otvorenoga dna. Prag preljeva je na koti od 46,92 m n. m., a preljevne vode se evakuiraju odvodnim kanalom u rijeku Mirnu. Iz zahvatne građevine voda se odvodi do uređaja za kondicioniranje vode.

Priljevno područje izvora Sv. Ivan prvi put je određeno u devedesetim godinama te iznosi oko 70 km2. Od toga na krško područje otpada 46 km2, a na fliš 24 km2. S današnje točke gledišta ovo razvođe uzima se kao pretežito priljevno područje izvora Sv. Ivan. Stvarno priljevno područje izvora veće je od ranije okonturenog razvođa i u stvarnosti doseže do najviših predjela karbonatne zaravni. Pri tome postoje široke površine zajedničkog slijeva s drugim izvorima u Istri, ali s različitim udjelom otjecanja, s tim da se udjeli otjecanja prema pojedinim izvorima mijenjaju ovisno o vodostaju u podzemlju i distribuciji pluviometrijskog režima.

Izdašnost izvora kreće se od 200 l/s u do 2.000 l/s u, dok ekstremni minimum iznosi oko 90 l/s, a temperature izvora kreće se u rasponu između 11,0 i 13,1 °C.

Analize kvalitete sirove vode na izvoru Sv. Ivan pokazuju da ta voda zahtijeva obradu prije puštanja u vodoopskrbni sustav. Sirova voda iz izvora Sv. Ivan koristi se za pročišćavanje vode u radnoj jedinici Buzet.

U RJ Buzet osnovne faze u proizvodnji vode za piće od izvora do krajnjeg potrošača su sljedeće:

  • dovod sirove vode iz izvora na postrojenje za kondicioniranje
  • predtretman flokulacijom, koagulacijom i taloženjem
  • brza filtracija
  • dezinfekcija UV zrakama
  • primarna dezinfekcija
  • kontrola količine vode u vodospremi
  • sekundarna dezinfekcija na izlazu iz postrojenja
  • distribucija vode prema vodospremama

Nakon pročišćavanja zdravstveno ispravna voda za piće ulazi u distribucijski sustav u kojem se vrši nadzor uzorkovanjem nakon vodosprema i na mjernim mjestima. Mjesta uzorkovanja su tako raspoređena da pokrivaju cijelo područje vodoopskrbe koje nadzire laboratorij Istarskog vodovoda.

Voda iz sustava Sv. Ivan se distribuira prema potrošačima na područje PJ Buje, PJ Buzet, PJ Pazin, PJ Poreč i PJ Rovinj. Zbog mogućnosti prebacivanja vode iz jednog sustava na drugi odnosno miješanja distribucija vode se provodi prema zimsko-ljetnom režimu pumpanja.