Obavijesti
28.05.2024. PJ Poreč - šire područje

Akumulacija Butoniga

Akumulacija Butoniga smještena je na istoimenoj glavnoj lijevoobalnoj pritoci Mirne, neposredno nizvodno od mjesta gdje se sastaju njezina tri glavna bujična ogranka: Butoniga, Dragućki i Račički potok.

Akumulacija Butoniga smještena je na istoimenoj glavnoj lijevo obalnoj pritoci rijeke Mirne, nizvodno od mjesta gdje se sastaju njezina tri glavna bujična ogranka: Butoniga, Dragućki i Račički potok. Slijev se proteže na nadmorskim visinama između 40 i 500 m n.m. Površina slijeva do pregradnog profila iznosi 73 km2, a površina vodnog lica akumulacije pri normalnom usporu tj. na koti preljeva iznosi 2,45 km2 . Obujam izgrađene akumulacije do kote praga preljeva (41.00 m.n.m.) iznosi 19,7 milijuna m3, od čega na prostor za prihvat nanosa otpada 2,2 milijuna m3. Najveća dubina od kote preljeva do dna iznosi 16 m. Akumulacija Butoniga je izgrađena kao višenamjenski objekt sa dvije osnovne namjene, a to su vodoopskrba i obrana od štetnog djelovanja vode u smislu zadržavanja vodnih valova.

Akumulacija je u sustav vodoopskrbe uključena 1988 godine izgradnjom privremene crpne stanice Butoniga od kada se voda iz akumulacije u ljetnim mjesecima počela koristiti za dohranjivanje izvora Gradole podzemnim putem, tj. upuštanjem voda iz akumulacije Butoniga u ponor Čiže koji se nalazi u slijevu izvora Gradole. Dovršetkom izgradnje magistralnog cjevovoda do Pule 1990 godine, te izgradnjom privremenog uređaja za kondicioniranje vode u Bermu kapaciteta 150 l/s, voda iz akumulacije počela se koristiti i u vodoopskrbi distributivnog područja Vodovoda Pule.

U prosjeku se godišnje iz akumulacije crpilo 850.000 m3 vode. Taj način korištenja vode iz akumulacije Butoniga odvijalo se do dovršetka izgradnje prve faze uređaja za kondicioniranje vode Butoniga i njegovog puštanja u rad 2002 godine.

Kapacitet uređaja za kondicioniranje vode Butoniga je 1000 l/s. Proces kondicioniranja vode projektiran je sa svim potrebnim procesnim stupnjevima za optimalno pročišćavanja vode iz površinskog izvorišta. Proces kondicioniranja sastoji se od slijedećih faza:

  • Predtretman koji obuhvaća predozoniranje, koagulaciju, flokulaciju i flotaciju
  • brzu filtraciju
  • glavno ozoniranje
  • sporu filtraciju
  • dezinfekciju i korekciju pH vrijednosti

Proces kondicioniranja je stabilan i efikasan u pročišćavanju, što osigurava da je voda na izlazu iz procesa, namijenjena ljudskoj potrošnji uvijek ujednačene kvalitete neovisno o sezonskim promjenama sirove vode akumulacije Butoniga.

Kvaliteta sirove vode iz akumulaciji Butoniga, koja se zahvaća za proces kondicioniranja, varira ovisno o godišnjem dobu, dubini s koje se zahvaća za proces i količini vode u akumulaciji. Za sirovu vodu iz akumulacije nisu karakteristična velika zamućenja nakon obilnih kiša, kao kod krških izvorišta. Akumulacija je termički stratificirana od travnja do listopada, što utječe na kemijske i fizikalno-kemijske parametre kvalitete vode.

Na postrojenju se osim vode iz akumulacionog jezera Butoniga, od 2012. godine može koristiti i voda iz izvora Bulaž. Povezivanju tog izvora s postrojenjem Butoniga, prethodila je izgradnja cjevovoda do postrojenja, 2012. godine i rekonstrukcija crpne stanice Bulaž 2013. godine. Povezivanjem se omogućilo da se eventualni nedostatak vode u akumulaciji uslijed ekstremne suše nadoknadi vodom iz izvora Bulaž.

Nakon procesa kondicioniranja zdravstveno ispravna voda za ljudsku potrošnju ulazi u distribucijski sustav putem kojeg se voda iz sustava Butoniga, distribuira prema potrošačima na područje PJ Pazin, PJ Poreč, PJ Rovinj te prema potrošačima na distribucijskom području Vodovoda Pula.