Obavijesti
17.07.2024. PJ Poreč - šire područje
16.07.2024. PJ Buzet - šire područje
04.07.2024. PJ Pazin - šire područje
03.07.2024. PJ Buje - Grad Umag

Izvor izbija iz krške kaverne ispod vapnenačke hridine kredne starosti. U prirodnom stanju izvor je imao oblik jezerca ovalnog oblika veličine 8x16 m. Voda je izbijala iz kaverne na dnu bazena. Današnji zahvat nalazi se unutar objekta s preljevnim pragom na koti 8 m.n.m. Određivanje površine i granica sliva izvora Gradole provedeno je 90-tih godina, a odredba se temeljila na geološkim podacima, tektonici, morfologiji, fotogeološkoj interpretaciji terena, hidrogeološkim karakteristikama stijena, krškim morfološkim pojavama i na podacima trasiranja podzemnih voda. Uzevši u obzir sve navedene faktore definiran je hidrogeološki sliv izvora Gradole. Ta površina iznosi 104 km2, od čega na karbonatne stijene otpada oko 85 km2, a na fliške naslage oko 19 km2. Kontrola površine sliva načinjena je pomoću postojećih hidroloških veličina, te na taj način dobivena površina sliva izvora iznosi 113 km2.

Može se reći da maksimalna izdašnost izvora nastupa zimi i u proljeće te iznosi 10.000 l/s, a minimalna izdašnost iznosi 1.000 l/s dok ekstremni minimum iznosi ispod 400 l/s.

Analize kvalitete neobrađene vode na izvoru Gradole pokazuju da ta voda zahtijeva obradu prije puštanja u vodoopskrbni sustav. Neobrađena voda iz izvora Gradole koristi se za pročišćavanje vode na postrojenju Gradole.

U RJ Proizvodnja, na postrojenju Gradole, osnovne faze u proizvodnji vode namijenjene za ljudsku potrošnju od izvora do krajnjeg potrošača su sljedeće:

  • dovod sirove vode iz izvora na postrojenje za kondicioniranje
  • predtretman flokulacijom, koagulacijom i taloženjem
  • brza filtracija
  • primarna dezinfekcija
  • kontrola količine vode u vodospremi
  • sekundarna dezinfekcija na izlazu iz postrojenja
  • distribucija vode prema potrošačima

Nakon pročišćavanja zdravstveno ispravna voda namijenjena za ljudsku potrošnju ulazi u distribucijski sustav u kojem se vrši nadzor uzorkovanjem nakon vodosprema i na mjernim mjestima. Mjesta uzorkovanja su tako raspoređena da pokrivaju cijelo područje vodoopskrbe koje nadzire interni laboratorij Istarskog vodovoda i Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije.

Zdravstveno ispravna voda namijenjena za ljudsku potrošnju iz sustava Gradole se distribuira prema potrošačima na područje PJ Buje, PJ Poreč i PJ Rovinj. Zbog mogućnosti prebacivanja vode iz jednog sustava na drugi odnosno miješanja distribucija vode namijenjene za ljudsku potrošnju se provodi prema zimsko-ljetnom režimu pumpanja. Izvor Bulaž se koristi u ljetnom periodu za prihranjivanje izvora Gradole u ekstremno sušnim hidrološkim uvjetima.