Obavijesti
23.08.2019. PJ Poreč - šire područje
19.07.2019. PJ Buzet - Štrped, Mala Huba
04.04.2019. PJ Buje - Novigrad
23.08.2018. Prekid vodoopskrbe na području PJ Pazin
26.06.2018. PJ Rovinj - Prkačini, Pifari, Blagari, Krajcar Brig

Prerada sirove vode i kvaliteta vode

Analiza kvalitete sirove vode na izvorima Sv. Ivan, Gradole, Bulaž i akumulaciji Butoniga pokazuju da te vode zahtjevaju obradu prije puštanja u vodoopskrbni sustav. Kod analize pojedinih parametara ne smije se izjednačavati pojam sirove vode u prirodi i kondicionirane vode za piće u vodoopskrbnom sustavu.

Proizvodnja vode za ljudsku potrošnju

Proizvodnja vode za ljudsku potrošnju iz neobrađene vode sastoji se od ovih osnovnih faza:

 • predobrade, (ovisno o postrojenju, sastoji se od koagulacije, flokulacije i flotacije ili taloženja),
 • brze filtracije i
 • dezinfekcije.

Na postrojenju Butoniga dodatne faze obrade su primarno i sekundarno ozoniranje te spora filtracija. Ozon se dodaje u dva navrata u fazi pretretmana i nakon brze filtracije. Nakon sekundarnog ozoniranja slijedi faza filtracije na sporim pješčanim filtrima te dezinfekcija.

Osiguranje mikrobiološke sukladnosti vode na razvodnoj mreži ostvaruje se održavanjem dostatne količine rezidualnog klora, te se iz tog razloga na pojedinim lokacijama provodi dokloriranje vode.

Uvođenjem HACCP sustava te prepoznavanjem i nadziranjem kritičnih kontrolnih točaka u proizvodnji i distribuciji dodatno se povećava sigurnost vode za ljudsku potrošnju (više u okviru s desne strane).

Voda sa vodocrpilišta

Analiza kvalitete sirove vode na izvorima Sv. Ivan, Gradole, Bulaž i akumulaciji Butoniga pokazuju da te vode zahtjevaju obradu prije puštanja u vodoopskrbni sustav. Kod analize pojedinih parametara ne smije se izjednačavati pojam sirove vode u prirodi i kondicionirane vode za piće u vodoopskrbnom sustavu.

Izvori Sveti Ivan, Gradole i Bulaž su tipični krški izvori koji na povećanje izdašnosti uslijed padalina reagiraju povišenom mutnoćom. Povećanje mutnoće sa sobom nosi i povećanje sadržaja organske tvari, spojeva dušika i mikrobiološko zagađenje. U periodu bez padalina kemijska i mikrobiološka kvaliteta sirove vode je znatno bolja. Mikrobiološko onečišćenje prisutno je u svim hidrometeorološkim prilikama. Sirove vode izvora Sv. Ivan, Gradole, Bulaž i akumulacije Butoniga, osim same dezinfekcije, zahtjevaju obradu prije puštanja u vodoopskrbni sustav. Na postrojenjima za kondicioniranje vode Sveti Ivan, Gradole i Butoniga se iz sirove vode uklanjaju eventualno prisutne štetne tvari te se proizvodi voda za ljudsku potrošnju koja zadovoljava kriterije koje pripisuje "Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ("Narodne novine", broj 125/17) ("Pravilnik").

Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode

Društvo ima registiranu djelatnost ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe. Vodovod mora osigurati sustavno i stalno praćenje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju sukladno posebnim propisima o vodi za ljudsku potrošnju. Ispitivanja su usklađena s propisima i zahtjevima Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/2013) i Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/2013, 141/2013). Zakonom su propisani i načini postupanja i izvješćivanja u slučaju odstupanja od parametara za provjeru sukladnosti vode za ljudsku potrošnju.

Novim su pravilnikom parametri kvalitete vode podijeljeni u skupine indikatorski parametri i parametri zdravstvene ispravnosti, a obim analiza na redovni i revizijski monitoring.

Redovni monitoring (analiza A) obuhvaća senzorska, fizikalno-kemijska i kemijska ispitivanja (temperatura, slobodni rezidualni klor, boja mutnoća, miris, okus, pH vrijednost, elektrovodljivost, oksidativnost, klorid, amonij, nitrat, aluminij), te mikrobiološka ispitivanja (ukupni koliformi, aerobne bakterije na 37°C, aerobne bakterije na 22°C, Escherichia coli, enterokoki, Sulfitoreducirajući klostridiji, Pseudomonas aeruginosa). Redovito se na ionskom kromatografu određuje sadržaj aniona i kationa. Osim parametara definiranih osnovnom analizom periodično se analiziraju dodatni pokazatelji, nusprodukti kloriranja, stabilnost vode, te koncentracije metala; željezo i mangan.

Revizijski monitoring (analiza C) obuhvaća sve pokazatelje prema Pravilniku parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/2013, 141/2013).

Praćenje kvalitete vode sa izvorišta i vode za ljudsku potrošnju

Interne kontrole

Vodovod mora osigurati sustavno i stalno praćenje parametara sukladnosti vode za ljudsku potrošnju sukladno posebnim propisima (“Zakon o vodi za ljudsku potrošnju” ("Narodne novine", broj 56/13, 64/15, 104/17) (“Zakon”).

Zakonom su propisani i načini postupanja i izvješćivanja u slučaju odstupanja od parametara za provjeru sukladnosti vode za ljudsku potrošnju.

Društvo je registirano za obavljanje djelatnosti ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za vlastite potrebe. Svrha redovitih ispitivanja je dobivanje osnovnih podataka o senzorskoj, fizikalno-kemijskoj i mikrobiološkoj kvaliteti neobrađene vode, podataka o učinkovitosti rada postrojenja i podataka o kvaliteti vode za ljudsku potrošnju na razvodnoj mreži.

Kontrolu kvalitete i zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju obavlja Tehnološko-laboratorijska služba prema Planu prikupljanja uzoraka i Tjednom planu uzorkovanja, kojim su određene točke uzorkovanja, učestalost i vrsta analize. Kontrolira se kvaliteta vode na vodocrpilištima Sveti Ivan, Gradole, Bulaž i akumulaciji Butoniga, vode nakon pojedinih faza pročišćavanja i sukladnost vode za ljudsku potrošnju u distribucijskoj mreži.

U internom laboratorijima određuju se svi parametri skupine A. Na ionskom kromatografu se određuje sadržaj aniona (F-, Cl-, NO3-, SO42+, PO43-) i kationa (Na+, K+, Mg2+, Ca2+. NH3+). Periodično se analiziraju dodatni pokazatelji; nusprodukti kloriranja, stabilnost vode (LSI), koncentracije metala (aluminij, željezo i mangan).

Voda sa postrojenja Butoniga analizira se u internom laboratoriju na Butonigi.

Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u distribucijskoj mreži obuhvaća vodu u vodospremama i prekidnim komorama, vodu u razvodnoj mreži (mjesta uzorkovanja-“ormarići”, šahtovi, hidranti) i vodu na mjestima potrošnje (vodomjeri potrošača). U 2017.g. u internim laboratorijima Društva (laboratorij u Buzetu i laboratorij na Butonigi) na parametre redovitih ispitivanja obrađeno je 6.711 uzoraka vode.

Službene kontrole

Sve pokazatelje kvalitete vode i njene zdravstvene ispravnosti određuje "Pravilnik”.

Sukladnosti vode za ljudsku potrošnju prati i Zavod za javno zdravstvo Istarske županije na 11 lokacija na distribucijskoj mreži prema monitoringu Istarske županije.

Monitoring izvorišta po Ugovoru obavio je ovlašteni laboratorij Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo iz Zagreba u jednom navratu, na svim izvorima i na akumulaciji.

Zdravstveni nadzor nad vodom za ljudsku potrošnju povremenim uzorkovanjem provodi i sanitarna inspekcija.

Za provedbu monitoringa vode “Pravilnikom” su parametri podijeljeni u skupine:

 • parametri zdravstvene ispravnosti (mikrobiološki i kemijski),
 • indikatorski parametri (mikrobiološki i kemijski) i
 • parametri radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju.

Opseg analiza uzoraka u monitoringu vode za ljudsku potrošnju podjeljeni su u skupine:

 • parametri skupine A i
 • parametri skupine B

Parametri skupine A:

 • Fiz.-kem. i kem.: boja, mutnoća, miris, okus, pH vrijednost, vodljivost, nitriti, nitrati, utrošak KMnO4, rezidue dezinficijensa, temperature, aluminij
 • Mikrobiološki: E. coli, Uk. Koliformi, Enterokoki, Br. Kolonija na 22 °C, Br. Kolonija na 36 °C, Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa

Parametri skupine B:

 • Obuhvaćaju sve parametre iz “Pravilnika”

Tvrdoća naše vode

Tvrdoću vode čine različiti otopljeni ioni metala, u najvećoj mjeri kalcija i magnezija. Sadrži li voda više ili manje kalcijevih ili magnezijevih soli, ona može biti tvrđa ili mekša. SI jedinica za izražavanje tvrdoće je mol/L, ali se tvrdoća najčešće mjeri u stupnjevima (njemački, francuski i engleski stupnjevi) i ostalim SI jedinicama (npr. mg CaCO3/L). U RH se najčešće izražava u njemačkom stupnju (°nj ili °dH) koji je definiran kao 10 mg CaO/L..

Ukupna tvrdoća uključuje karbonatnu i nekarbonatnu tvrdoću, odnosno sve kalcijeve i magnezijeve soli koje su osim na karbonate i hidrogenkarbonate vezane i na sulfate, kloride, nitrate i silikate.

Stupnjevi ukupne tvrdoće vode prema Hartegradenu:

 • 0 – 4 °dH – jako meka voda
 • 4 - 8 °dH - meka voda
 • 8 - 18 °dH - srednje tvrda voda
 • 18 - 30 °dH - tvrda voda
 • > 30 °dH - vrlo tvrda voda

Rezultati za 2017. godinu

 • Kondicionirana voda iz postrojenja Sv.Ivan (podaci za 2017. god.,min-maks.) = 11-15 °nj (°dH)
 • Kondicionirana voda iz postrojenja Gradole (podaci za 2017. god.,min-maks.) = 18-24 °nj (°dH)
 • Kondicionirana voda iz postrojenja Butoniga (podaci za 2017. god.,min-maks.) = 5-11 °nj (°dH)