Obavijesti
11.04.2024. PJ Poreč - šire područje
11.04.2024. PJ Pazin - šire područje
11.04.2024. PJ Buje - Naselje Kurili
09.04.2024. PJ Rovinj - naselje Golaš i Pižanovac

Prerada sirove vode i kvaliteta vode

Analiza kvalitete neprerađene vode na izvorima Sveti Ivan, Gradole, Bulaž i akumulaciji Butoniga pokazuju da te vode, osim same dezinfekcije, zahtijevaju dodatnu obradu prije puštanja u vodoopskrbni sustav. Kod analize pojedinih parametara ne smije se izjednačavati pojam neprerađene vode u prirodi i vode za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu.

Voda sa vodocrpilišta

Analiza kvalitete neobrađene vode na izvorima Sveti Ivan, Gradole, Bulaž i akumulaciji Butoniga pokazuju da te vode zahtijevaju, osim same dezinfekcije, dodatnu obradu prije puštanja u vodoopskrbni sustav. Kod analize pojedinih parametara ne smije se izjednačavati pojam neprerađene vode u prirodi i vode za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu.

Izvori Sveti Ivan, Gradole i Bulaž su tipični krški izvori koji na povećanje izdašnosti uslijed padalina reagiraju povišenom mutnoćom. Povećanje mutnoće sa sobom nosi i povećanje sadržaja organske tvari, spojeva dušika i mikrobiološko zagađenje. U periodu bez padalina kemijska i mikrobiološka kvaliteta neprerađene vode je znatno bolja. Mikrobiološko onečišćenje prisutno je u svim hidrometeorološkim prilikama.

Na postrojenjima za kondicioniranje vode Sveti Ivan, Gradole i Butoniga se iz neobrađene vode uklanjaju eventualno prisutne štetne tvari te se proizvodi voda za ljudsku potrošnju koja zadovoljava kriterije koje pripisuje "Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe" ("Narodne novine" 125/2017, 39/2020) ("Pravilnik").

Proizvodnja vode za ljudsku potrošnju

Proizvodnja vode za ljudsku potrošnju sastoji se od ovih osnovnih faza:

 • predobrade, (ovisno o postrojenju, sastoji se od koagulacije, flokulacije i flotacije ili taloženja),
 • brze filtracije i
 • dezinfekcije.

Na postrojenju Butoniga dodatne faze obrade su primarno i sekundarno ozoniranje te spora filtracija. Ozon se dodaje u dva navrata u fazi pretretmana i nakon brze filtracije. Nakon sekundarnog ozoniranja slijedi faza filtracije na sporim pješčanim filtrima te dezinfekcija.

Osiguranje mikrobiološke sukladnosti vode na distribucijskoj mreži ostvaruje se održavanjem dostatne količine rezidualnog klora, te se iz tog razloga na pojedinim lokacijama provodi dokloriranje vode.

Uvođenjem HACCP sustava te prepoznavanjem i nadziranjem kritičnih kontrolnih točaka u proizvodnji i distribuciji dodatno se povećava sigurnost vode za ljudsku potrošnju.

Praćenje kvalitete vode sa izvorišta i vode za ljudsku potrošnju

Interne kontrole

Sukladno posebnim propisima (“Zakon o vodi za ljudsku potrošnju” ("Narodne novine" 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/2020) (“Zakon”) i „Pravilnikom“) vodovod mora osigurati sustavno i stalno praćenje parametara sukladnosti vode za ljudsku potrošnju. Zakonom su propisani i načini postupanja i izvješćivanja u slučaju odstupanja od parametara za provjeru sukladnosti vode za ljudsku potrošnju. Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju obavlja se u internom laboratoriju, a dio analiza u suradnji sa Županijskim zavodom za javno zdravstvo.

Kontrolu kvalitete i zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju obavlja Tehnološko-laboratorijska služba prema Planu prikupljanja uzoraka i Tjednom planu uzorkovanja, kojim su određene točke uzorkovanja, učestalost i vrsta analize. Kontrolira se kvaliteta vode na vodocrpilištima Sveti Ivan, Gradole, Bulaž i akumulaciji Butoniga, vode nakon pojedinih faza pročišćavanja i sukladnost vode za ljudsku potrošnju u distribucijskoj mreži. Voda sa jezera i postrojenja Butoniga analizira se u internom laboratoriju na Butonigi.

Svrha redovitih ispitivanja je dobivanje osnovnih podataka o senzorskoj, fizikalno-kemijskoj i mikrobiološkoj kvaliteti neobrađene vode, podataka o učinkovitosti rada postrojenja i podataka o kvaliteti vode za ljudsku potrošnju na distribucijskoj mreži. Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u distribucijskoj mreži obuhvaća vodu u vodospremama i prekidnim komorama, vodu u razvodnoj mreži (mjesta uzorkovanja - "ormarići", šahtovi, hidranti). Istarski vodovod je odgovoran za isporuku vode do priključnog mjesta odnosno vodomjera potrošača.

Redovno ispitivanje vode u internom laboratoriju Istarskog vodovoda Buzet obuhvaća senzorska, fizikalno-kemijska i kemijska ispitivanja (temperatura, slobodni rezidualni klor, mutnoća, miris, okus, pH vrijednost, električna vodljivost, oksidativnost, aluminij), te mikrobiološka ispitivanja (ukupne koliformne bakterije, aerobne bakterije na 36°C, aerobne bakterije na 22°C, Escherichia Coli, enterokoki, Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa). Redovito se na ionskom kromatografu određuje sadržaj aniona (F-, Cl-, NO3-, Br-, BrO3-, SO42-, PO43- i kationa Na+, K+, Mg2+, Ca2+, NH4+). Osim parametara definiranih osnovnom analizom (parametri skupine A) periodično se analiziraju dodatni pokazatelji; nusprodukti kloriranja, stabilnost vode (LSI), te koncentracije metala; željezo i mangan.

U 2020.g. u internim laboratorijima Društva (laboratorij u Buzetu i laboratorij na Butonigi) na parametre redovitih ispitivanja obrađeno je 6128 uzoraka vode

Službene kontrole

Sve pokazatelje kvalitete vode i njene zdravstvene ispravnosti određuje "Pravilnik”.

Zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju prati i Zavod za javno zdravstvo Istarske županije na 11 lokacija na distribucijskoj mreži prema monitoringu Istarske županije.

Monitoring izvorišta po Ugovoru za 2020. g. je obavio je ovlašteni laboratorij Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u dva navrata, na svim izvorima i na akumulaciji.

Zdravstveni nadzor nad vodom za ljudsku potrošnju povremenim uzorkovanjem provodi i državni inspektorat.

Za provedbu monitoringa vode “Pravilnikom” su parametri podijeljeni u skupine:

 • parametri zdravstvene ispravnosti (mikrobiološki i kemijski),
 • indikatorski parametri (mikrobiološki i kemijski) i
 • parametri radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju.

Opseg analiza uzoraka u monitoringu vode za ljudsku potrošnju podjeljeni su u skupine:

 • parametri skupine A i
 • parametri skupine B

Parametri skupine A:

 • Fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji: boja, mutnoća, miris, okus, pH vrijednost, vodljivost, amonij, nitrati, kloridi, utrošak KMnO4, rezidue dezinficijensa, temperatura, aluminij, željezo, mangan
 • Mikrobiološki: Escherichia coli, Ukupni koliformi, Enterokoki, Broj kolonija na 22 °C i na 36 °C, Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa

Parametri skupine B:

 • Obuhvaćaju sve parametre iz “Pravilnika”

Tvrdoća naše vode

Tvrdoću vode čine različiti otopljeni ioni metala, u najvećoj mjeri kalcija i magnezija. Sadrži li voda više ili manje kalcijevih ili magnezijevih soli, ona može biti tvrđa ili mekša. SI jedinica za izražavanje tvrdoće je mol/L, ali se tvrdoća najčešće mjeri u stupnjevima (njemački, francuski i engleski stupnjevi) i ostalim SI jedinicama (npr. mg CaCO3/L). Najčešće izražava u njemačkom stupnju (°nj ili °dH) koji je definiran kao 10 mg CaO/L.

Karbonatnu tvrdoću čine svi kalcijevi i magnezijevi hidrogenkarbonati i karbonati.

Ukupna tvrdoća uključuje sve kalcijeve i magnezijeve soli koje su osim na karbonate i hidrogenkarbonate vezane i na sulfate, kloride, nitrate i silikate.

Stupnjevi ukupne tvrdoće vode prema Hartegradenu:

 • 0 – 4 °dH – jako meka voda
 • 4 - 8 °dH - meka voda
 • 8 - 18 °dH - srednje tvrda voda
 • 18 - 30 °dH - tvrda voda
 • > 30 °dH - vrlo tvrda voda

Tvrdoća vode u različitim sustavima vodoopskrbe Istarskog vodovoda

 • Kondicionirana voda iz postrojenja Sv.Ivan (min-maks.) = 11-16 °nj (°dH)
 • Kondicionirana voda iz postrojenja Gradole (min-maks.) = 16-24 °nj (°dH)
 • Kondicionirana voda iz postrojenja Butoniga (min-maks.) = 5-11 °nj (°dH)