Obavijesti
05.10.2022. PJ Pazin - šire područje
04.10.2022. PJ Poreč - šire područje
14.09.2022. PJ Buzet - šire područje

Novi priključak

Vlasnik građevine dužan je priključiti svoju građevinu na javnu vodoopskrbnu mrežu pod uvjetima propisanim Zakonom o vodama i Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga. Vlasnici građevine dužni su također priključiti građevinu na sustav opskrbe pitkom vodom u rokovima koji su regulirani Odlukom Grada odnosno Općine. Pod priključivanjem na javnu vodoopskrbnu mrežu podrazumijeva se spajanje instalacije građevine sa vodoopskrbnim sustavom, putem vodovodnog priključka.

Pod priključivanjem smatra se i proširenje vodovodne instalacije potrošača, odnosno povećanje kapaciteta postojeće instalacije potrošača uvjetovane nadograđivanjem, proširenjem, adaptacijom s izmjenom svrhe, izmjenom tehnološkog procesa ili sl.

Vodovodni priključak u pravilu izvodi Istarski Vodovod. Način i mjesto izvedbe priključka, veličinu vodomjernog okna (šahta), vrstu materijala za priključak, položaj i promjer cijevi, tip vodomjera i ventila, određuje Vodovod sukladno zahtjevu potrošača i tehničkim mogućnostima sustava.

Zahtjev za dobivanje vodovodnog priključka podnosi se u poslovnim jedinicama Istarskog vodovoda na području gdje se traži vodovodni priključak. Istarski vodovod ima pet poslovnih jedinica: PJ Buje, PJ Buzet, PJ Pazin, PJ Poreč i PJ Rovinj.

Na temelju podnijetog zahtjeva, na teren izlazi naša stručna ekipa koja utvrđuje tehničke uvjete priključenja, nakon čega se obavještava potrošača o mogućnosti priključenja. U slučaju da ne postoje tehnički uvjeti priključenja, Istarski vodovod informira stranku o nedostacima priključenja i postupak se obustavlja.

Na temelju prikupljenih podataka iz zahtjeva i uviđaja na terenu, a ako postoje tehnički uvjeti priključenja (opisani u kućici s desne strane), donosi se Rješenje o odobrenju priključenja na sustav opskrbe pitkom vodom i visini naknade za stalni priključak na temelju kojeg podnositelj zahtjeva plaća naknadu za priključenje na vodoopskrbni sustav. Odluke općina i gradova.

Nakon priključenja podnositelju zahtjeva se na kućnu adresu dostavlja račun za izradu vodovodnog priključka. Za cijenu izvođenja novog priključka pogledajte u kućici desno.