Obavijesti
14.06.2024. PJ Poreč - šire područje
14.06.2024. PJ Buje - Grad Umag i Novigrad

Novi priključak

Vlasnik građevine dužan je priključiti svoju građevinu na javnu vodoopskrbnu mrežu pod uvjetima propisanim Zakonom o vodama i Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga. Vlasnici građevine dužni su također priključiti građevinu na sustav opskrbe pitkom vodom u rokovima koji su regulirani Odlukom Grada odnosno Općine. Pod priključivanjem na javnu vodoopskrbnu mrežu podrazumijeva se spajanje instalacije građevine sa vodoopskrbnim sustavom, putem vodovodnog priključka.

Pod priključivanjem smatra se i proširenje vodovodne instalacije potrošača, odnosno povećanje kapaciteta postojeće instalacije potrošača uvjetovane nadograđivanjem, proširenjem, adaptacijom s izmjenom svrhe, izmjenom tehnološkog procesa ili sl.

Vodovodni priključak u pravilu izvodi Istarski Vodovod. Način i mjesto izvedbe priključka, veličinu vodomjernog okna (šahta), vrstu materijala za priključak, položaj i promjer cijevi, tip vodomjera i ventila, određuje Vodovod sukladno zahtjevu potrošača i tehničkim mogućnostima sustava.

Zahtjev za dobivanje vodovodnog priključka podnosi se u poslovnim jedinicama Istarskog vodovoda na području gdje se traži vodovodni priključak. Istarski vodovod ima pet poslovnih jedinica: PJ Buje, PJ Buzet, PJ Pazin, PJ Poreč i PJ Rovinj.

Na temelju podnijetog zahtjeva, na teren izlazi naša stručna ekipa koja utvrđuje tehničke uvjete priključenja, nakon čega se obavještava potrošača o mogućnosti priključenja. U slučaju da ne postoje tehnički uvjeti priključenja, Istarski vodovod informira stranku o nedostacima priključenja i postupak se obustavlja.

Na temelju prikupljenih podataka iz zahtjeva i uviđaja na terenu, a ako postoje tehnički uvjeti priključenja (opisani u kućici s desne strane), donosi se Rješenje o odobrenju priključenja na sustav opskrbe pitkom vodom i visini naknade za stalni priključak na temelju kojeg podnositelj zahtjeva plaća naknadu za priključenje na vodoopskrbni sustav. Odluke općina i gradova.

Nakon priključenja podnositelju zahtjeva se na kućnu adresu dostavlja račun za izradu vodovodnog priključka. Za cijenu izvođenja novog priključka pogledajte u kućici desno.

Financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina od strane budućih korisnika

Zakon o vodnim uslugama

Članak 61.

(1) Kada gradnja određene komunalne vodne građevine nije predviđena godišnjim planom gradnje komunalnih vodnih građevina, ali je predviđena višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina unutar iduće četiri godine, budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na te građevine mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, uz povrat uloženih sredstava u određenom roku, pod uvjetima utvrđenim ugovorom s isporučiteljem vodne usluge.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se na račun isporučitelja vodnih usluga, a rok povrata sredstava ne može biti dulji od pet godina od dana sklapanja ugovora.

(3) Budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na komunalne vodne građevine, za koje nisu ispunjene pretpostavke iz stavka 1. ovoga članka, mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, pod uvjetima utvrđenim ugovorom s isporučiteljem vodne usluge, bez prava na povrat sredstava.

Obrazac ugovora o financiranju (.pdf)