Obavijesti
21.10.2021. PJ Poreč - Tar
12.10.2021. PJ Buzet - Grad Buzet
28.09.2021. PJ Pazin - Sveti Petar u Šumi
13.09.2021. PJ Buje - šire područje

Zakonska regulativa

Poslovanje Istarskog vodovoda d.o.o., kao javnog isporučitelja vodne usluge javne vodoopskrbe, uređeno je Zakonom o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), dok je financiranje i plaćanje usluge isporuke vodnih usluga, odnosno  plaćanje vodnih naknada, definirano Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva (153/09, 90/11, 56/13, 154/14 , 119/15, 120/16).

Osnovna načela poslovanja javnih isporučitelja vodnih usluga (Zakon o vodama):

  1. Vodne usluge se pružaju pod nediskriminacijskim uvjetima i socijalno prihvatljivim uvjetima.
  2. Djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje obavljaju se učinkovito, ekonomično i svrhovito.
  3. Djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje obavljaju se tako da se osigura njihov održivi razvitak i stalno povećanje kakvoće vodnih usluga.
  4. Komunalne vodne građevine održavaju se trajno u stanju funkcionalne sposobnosti.
  5. Cijene vodnih usluga određuju se prema načelima punoga povrata troškova kako je utvrđeno zakonom kojim se uređuje financiranje vodnog gospodarstva, socijalne prihvatljivosti cijene vode i zaštite od monopola.
  6. Isporučitelji vodnih usluga moraju poslovati sukladno mjerilima propisanim propisom iz članka 203. stavka 6. Zakona o vodama.
  7. Javnost mora biti upoznata s bitnim informacijama o pružanju vodnih usluga.
  8. Financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina uređuje se zakonom kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva

Cijena vodnih usluga (Zakon o vodama)

Cijena vodnih usluga prihod je isporučitelja vodne usluge, a obveznik plaćanja je vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine u kojoj se usluga koristi (korisnik).

Osnovica cijene vodne usluge za odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda, osim cijene vodnih usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama, utvrđuje se prema količini (prostorni metar) ispuštene otpadne vode koja se mjeri na način propisan zakonom kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva za mjerenje ispuštene otpadne vode za potrebe obračuna naknade za zaštitu voda.

Visinu cijene vodnih usluga odlukom određuje isporučitelj vodne usluge, uz suglasnost jedinice lokalne samouprave.

Tarifa vodnih usluga javne vodoopskrbe najmanje mora sadržavati: osnovnu cijenu vodne usluge i cijenu koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva.

Cijena koju plaćaju socijalno ugroženi građani  ne može se utvrditi u visini većoj od 60% od osnovne cijene vodne usluge.

Odluka o cijeni vodnih usluga sadržava: vrstu vodne usluge, visinu cijene (tarifa vodne usluge), način obračuna i plaćanja usluge i iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge.

Isporučitelji vodnih usluga dužni su objaviti odluku o cijeni vodnih usluga na internetu i na drugi prikladan način te ju učiniti javno dostupnom za sve vrijeme njezinog važenja.

Priključenje na sustav javne vodoopskrbe (Zakon o vodama)

Građevine i druge nekretnine mogu se priključiti na komunalne vodne građevine sukladno odluci o priključenju.

Odluku o priključenju donosi predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave na prijedlog isporučitelja vodne usluge.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može izuzeti vlasnike nekretnina ili druge zakonite posjednike obveze priključenja na komunalne vodne građevine ukoliko su isti na odgovarajući način pojedinačno riješili vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda u skladu s odredbama Zakona o vodama.

Isporučitelj vodne usluge objavljuje odluku o priključenju na internetu i na drugi prikladan način, i dužan ju je učiniti dostupnom javnosti za cjelokupno vrijeme njezina važenja.

Građevine se projektiraju i grade tako da svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) ima ugrađen vodomjer.

Vlasnik građevine, odnosno vlasnik druge nekretnine dužan je priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine sukladno odluci o priključenju, a najkasnije u roku od 1 godine od dana obavijesti isporučitelja vodne usluge o mogućnosti priključenja.

Radove priključenja izvodi isporučitelj vodne usluge ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se priključuje.

Naknada za korištenje voda (Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva)

Naknada za korištenje voda plaća se za zahvaćanje i drugo korištenje voda te za korištenje vodnih snaga, osim za opće korištenje voda i slobodno korištenje voda. Naknadu za korištenje voda obračunavaju i naplaćuju od obveznika Hrvatske vode.

Naknada za zaštitu voda (Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva)

Naknada za zaštitu voda plaća se zbog onečišćenja voda.

Obveznici naknade za zaštitu voda su: osobe koje ispuštaju otpadne vode i osobe koje proizvode ili uvoze mineralna gnojiva te ih stavljaju na tržište na području Republike Hrvatske.

Naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda koje se naplaćuju putem računa za isporučene vodne usluge u cijelosti su prihod Hrvatskih voda.

Naknada za razvoj (Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva)

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odrediti da se uz cijenu javne vodoopskrbe i cijenu javne odvodnje plaća i naknada za razvoj.

Obveznik naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge, uz koju se obračunava naknada za razvoj.

Naknada za razvoj se obračunava putem računa za vodnu uslugu, na kojima se zasebno iskazuje.

Prihodi od naknade za razvoj koriste se za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina sukladno planu gradnje komunalnih vodnih građevina iz Zakona o vodama na vodoopskrbnom području, području aglomeracije, odnosno uslužnom području.

Naknada za razvoj mora se koristiti tako da se osigura ravnomjeran razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje na vodoopskrbnom području ili aglomeraciji.