Obavijesti
25.05.2023. PJ Poreč - šire područje
  • Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 56/13, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19 )
  • Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
  • Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/2022)
  • Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18, 114/2022)
  • Odluka o donošenju višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine (NN 147/2021)
  • Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika (NN 99/13, 157/13, 147/2021)
  • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (NN 28/11 16/14)
  • Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/18, 1/21)
  • Naredba o ovjerenim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (NN 133/20)