Obavijesti
14.06.2024. PJ Poreč - šire područje
14.06.2024. PJ Buje - Grad Umag i Novigrad

Dana 25.05.2018. u EU na snagu stupa Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage direktive 95/46/EZ (u nastavku teksta: Uredba) koja osigurava pažljivije i odgovornije rukovanje s osobnim podacima korisnika (potrošača), te svaki davatelji podataka (ispitanik) mora biti obavješten zašto se prikupljaju njegovi osobni podaci, u koju svrhu će se ti podaci koristiti, hoće li netko treći imati uvid u njih i tko.

U smislu Uredbe, OSOBNI PODATAK je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati izravno ili neizravno, na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnim za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

Istarski vodovod d.o.o. u obavljanju svojih djelatnosti može od Vas zatražiti sljedeće osobne podatke:

 1. Ime i prezime,
 2. Adresu prebivališta/boravišta, odnosno kućnu adresu/adresu dostave računa,
 3. Datum rođenja,
 4. OIB,
 5. Broj telefona/mobitela/ e-mail adresu (kontakt podaci),
 6. Dokumentaciju s oznakama katastarske čestice iz koje se posredno vrši uvid u Vaše osobne podatke (vlasnički izvadak, posjedovni list, kopija katastarskog plana, rješenje o nasljeđivanju, ugovor o zakupu/najmu)
 7. Druge osobne podatke nužne za postupanje po Vašem zahtjevu, odnosno nužne za ispunjenje određenog poslovnog odnosa

Osobni podaci koje je od Vas prikupio Istarski vodovod d.o.o. koristiti će se samu u svrhu u koju ste podatke dali i to:

 1. Radi namjere sklapanja ili ispunjenja ugovora o izvođenju vodovodnog priključka i/ili ugovora o isporuci vode – podatke prikupljaju i obrađuju: administratori i referenti u Poslovnim jedinicama Istarskog vodovoda d.o.o., Upravitelj, poslovođa i vodoinstalateri nadležne Poslovne jedinice te radnici Istarskog vodovoda zaduženi za financijsko, pravno, tehničko i informatičko praćenje predmetnih poslovnih procesa.
 2. U slučaju podnošenja prigovora/reklamacija – podatke prikupljaju i obrađuju ovlaštene osobe imenovane od strane Voditelja obrade podataka (imena ovlaštenih osoba objavljena su na oglasnim pločama Istarskog vodovoda d.o.o.)
 3. U svim ostalim slučajevima – podatke prikupljaju i obrađuju radnici Istarskog vodovoda koji su sukladno opisu i popisu poslova svojeg radnog mjesta ovlašteni postupati po Vašem zahtjevu ili bez Vašeg zahtjeva (prisilna naplata, postupci izvlaštenja, postupci zapošljavanja, radni odnosi i sl.).

Uredbom je regulirano da se Vaši osobni podaci mogu obrađivati samo u nekim situacijama i pod određenim uvjetima, primjerice:

 1. ako ste dali pristanak (morate biti obaviješteni da se vaši podaci prikupljaju)
 2. ako je obrada podataka nužna za sklapanje ugovora, prijavu za posao ili zahtjev za kredit ako postoji pravna obveza obrade vaših podataka
 3. ako je obrada u vašem „ključnom interesu", primjerice ako ste imali nesreću i liječniku je potreban pristup vašim osobnim zdravstvenim podacima
 4. ako je obrada nužna za izvršavanje zadaća u javnom interesu ili zadaća koje provode državne službe, porezna tijela, policija ili druga javna tijela.

Osobni podaci o vašem rasnom ili etničkom podrijetlu, seksualnoj orijentaciji, političkim stajalištima, vjerskim ili filozofskim uvjerenjima, članstvu u sindikatima ili zdravstvenom stanju ne smiju se obrađivati osim u posebnim slučajevima (npr. kada ste izrijekom dali pristanak ili kada je obrada nužna zbog znatnog javnog interesa, na temelju prava EU-a ili nacionalnih zakona).
Ti se propisi primjenjuju na privatna i javna tijela.

Osoba ili tijelo koje obrađuje vaše podatke naziva se Voditelj obrade podataka (Istarski vodovod d.o.o.). Voditelji obrade podataka moraju poštovati pravila propisana Uredbom o rukovanju Vašim osobnim podacima i njihovoj pohrani:

 1. podaci se mogu prikupljati samo u jasno definirane legitimne svrhe
 2. od Vas se ne smije tražiti navođenje prekomjernih podataka
 3. podaci pomoću kojih Vas je moguće osobno identificirati (npr. ime ili podaci za kontakt) ne smiju se čuvati dulje no što je to nužno
 4. mora vam se omogućiti da ispravite, uklonite ili blokirate netočne podatke o sebi
 5. podaci se moraju štititi od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene i otkrivanja.

Ako se osjetljivi osobni podaci ukradu, izgube ili im se ilegalno pristupi (kršenje tajnosti osobnih podataka), pružatelj usluge mora isto prijaviti AZOP-u (Agenciji za zaštitu osobnih podataka). Voditelj obrade podataka mora Vas izravno obavijestiti ako postoje rizici u vezi s vašim osobnim podacima ili privatnosti zbog takvog kršenja.

U određenim slučajevima ispitanici imaju pravo zatražiti od voditelja obrade podataka da ispravi, ukloni ili blokira netočne podatke o ispitaniku (pravo na zaborav).
Ako smatrate da se s Vašim podacima ne postupa u skladu s propisima ili da su oni nezakonito obrađeni, možete poslati pritužbu Voditelju obrade podataka, odnosno imate pravo zatražiti ispravak, brisanje ili blokiranje podataka te zatražiti da Voditelj obrade podataka o istome obavijesti osobe koje su već vidjele netočne podatke (osim ako to zahtijeva nesrazmjerni napor).
Ako ne dobijete razuman odgovor od Voditelja obrade podataka, možete poslati pritužbu nacionalnom tijelu nadležnom za zaštitu podataka – Agenciji za zaštitu osobih podataka.

Službenici za zaštitu osobnih podataka Istarskog vodovoda d.o.o. brinu o zakonitosti obrade Vaših osobnih podataka te omogućuju ostvarivanje Vaših prava sukladno Uredbi.

Svi zaposlenici Istarskog vodovoda d.o.o. koji u obavljanju poslova i zadataka svojeg radnog mjesta dođu u doticaj s Vašim osobnim podacima, prema istima će postupati kao s povjerljivim informacijama i neće ih bez Vaše pisane privole otkrivati niti dostavljati trećim osobama.

Potpunu obavijest u PDF formatu možete preuzeti klikom ovdje.

OSTVARIVANJE PRAVA ISPITANIKA

Sukladno Uredbi svaki Ispitanik (osoba od koje se prikupljaju osobni podaci) ima pravo na:

 • Pristup,
 • Ispravak,
 • Brisanje ili zaborav,
 • Ograničenje obrade,
 • Izvještavanje o ispravku, brisanju ili ograničenju obrade,
 • Prenosivost,
 • Prigovor

osobnih podataka. Istarski vodovod d.o.o. kao Voditelj/Izvršitelj obrade zadržava svoja prava da na prava Ispitanika primjeni ograničenja sukladno GDPR regulativi. Informacije pružene u smislu ovog zahtjeva pružaju se bez naknade osim ako su zahtjevi Ispitanika neutemeljeni, pretjerani ili su Ispitaniku već dostavljene tražene informacije kada Društvo može:

 • naplatiti razumnu nadoknadu uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacije; ili
 • odbiti postupati po zahtjevu

Za detaljnije informacije o pravima i obavezama Ispitanika i Voditelja/Izvršitelja obrade možete dobiti na stranicama Agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP) na adresi www.azop.hr

Za ostvarivanje Vaših gore navedenih prava i/ili u slučaju nepravilnosti povezanih uz zaštitu osobnih podatak ispunite obrazac za ostvarivanje prava ispitanika (Obrazac 1) te istog dostavite putem e-maila Službeniku za zaštitu osobnih podataka.

U slučaju da niste zadovoljni ostvarenim pravima u pogledu Zaštite osobnih podataka imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP). Detaljne informacije o Uredbi i podnošenju pritužbe možete dobiti na stranici AZOP-a, www.azop.hr.

Obrazac zahtjeva ostvarivanja prava ispitanika možete preuzeti klikom ovdje: PDF obrazac, Word DOCX obrazac.

PRIJAVA INCIDENTA U SVEZI OSOBNIH PODATAKA

Ispitanik, radnik Istarskog vodovoda d.o.o., potrošač ili bilo koja fizička ili pravna osoba koja uoči ili sumnja u sigurnosni incident koji prijeti narušavanju povjerljivosti, integriteta ili dostupnosti osobnih podatak Ispitanika treba ispuniti Obrazac prijave incidenta u svezi osobnih podataka i poslati ga na adresu službenika za zaštitu osobnih podataka Istarskog vodovoda d.o.o., koji će nakon primitka zahtjeva poduzeti korake u rješavanju i prijavu incidenta.

Obrazac prijave incidenta u svezi osobnih podataka možete preuzetu klikom ovdje: PDF obrazac, Word DOCX obrazac.