Obavijesti
28.05.2024. PJ Poreč - šire područje

Opći uvjeti poslovanja

Sukladno Zakonu o obveznim odnosima, opći uvjeti ugovora su ugovorne odredbe sastavljene za veći broj ugovora koje jedna ugovorna strana (sastavljač) prije ili u trenutku sklapanja ugovora predlaže drugoj ugovornoj strani, bilo da su sadržani u formularnom (tipskom) ugovoru, bilo da se na njih ugovor poziva. Opći uvjeti ugovora dopunjuju posebne pogodbe utvrđene među ugovarateljima u istom ugovoru, i u pravilu obvezuju kao i ove. U slučaju neslaganja općih uvjeta i posebnih pogodbi, vrijede ove posljednje.

Opći uvjeti ugovora moraju se objaviti na uobičajeni način i isti obvezuju ugovornu stranu ako su joj bili poznati ili morali biti poznati u vrijeme sklapanja ugovora. Pojedine odredbe općih uvjeta ugovora ništetne su, ukoliko suprotno načelu savjesnosti i poštenja, prouzroče očiglednu neravnopravnost u pravima i obvezama strana na štetu sugovaratelja sastavljača ili ugrožavaju postizanje svrhe sklopljenog ugovora, čak i ako su opći uvjeti koji ih sadrže odobreni od nadležnog tijela. Prilikom ocjene ništetnosti određene odredbe općih uvjeta ugovora uzimaju se u obzir sve okolnosti prije i u vrijeme sklapanja ugovora, pravna narav ugovora, vrsta robe ili usluge koja je objekt činidbe, ostale odredbe ugovora kao i odredbe drugog ugovora s kojim je ta odredba općih uvjeta ugovora povezana. Ništetnost ne zahvaća odredbe općih uvjeta ugovora čiji je sadržaj preuzet iz važećih propisa ili se prije sklapanja ugovora o njima pojedinačno pregovaralo, a druga je strana pritom mogla utjecati na njihov sadržaj te na odredbe o predmetu i cijeni ugovora ako su jasne, razumljive i lako uočljive.

Opće uvjete poslovanja Istarskog vodovoda d.o.o. čine:

  1. Odluke jedinica lokalne samouprave o priključenju na komunalne vodne građevine (vidi niže u tekstu za popis dokumenata)
  2. Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga (PDF)
  3. Izmjene i dopune općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga - 27.06.2022 (PDF)
  4. Odluka o cijeni vodnih usluga (PDF)
  5. Odluka o naknadi za razvoj vodoopskrbe - 072022 (PDF) - u primjeni od srpnja 2022
  6. Odluka o cijeni usluga (PDF)

Odluke jedinica lokalne samouprave o priključenju na komunalne vodne građevine