Obavijesti
18.04.2019. PJ Buzet - šire područje
17.04.2019. PJ Poreč - Ulica Špadići i Nikole Tesle
04.04.2019. PJ Buje - Novigrad
26.06.2018. PJ Rovinj - Prkačini, Pifari, Blagari, Krajcar Brig
16.04.2018. Prekid vodoopskrbe na području PJ Pazin

Zabrana sklapanja ugovora

Sukladno članku 18. Zakona o javnoj nabavi (N.N. broj 90/11, 83/13 i 143/13.) obveznici primjene ovog zakona obvezni su provoditi postupke javne nabave za nabavku roba i usluga procijenjene vrijednosti iznad 200.000,00 kn odnosno za radove iznad 500.000,00 kn

Popis gospodarskih subjekata s kojima ne smijemo sklapati ugovore o javnoj nabavi

Na temelju članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (N.N. broj 90/11, 83/13, 143/13. i 153/13.) ovime izjavljujemo da ne smijemo sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:

  • PENINSULA d.o.o. , Poreč, Istarskog razvoda 12
  • AM GRUPA d.o.o. , Buzet, Riječka 8
  • ISTRAALF d.o.o. , Poreč, Trg slobode 2
  • OBRT ZA USLUGE I PROIZVODNJU SIROTIĆ, VL. DAMIR SIROTIĆ, Buzet, Naselje Verona br.16
  • CURSOR d.o.o. Buzet, Naselje Goričica 6/2
  • Vodoopskrbni sustav Istre - Vodovod Butoniga d.o.o., Buzet, Sv. Ivan 8
  • Histria Aqua Konzalting d.o.o., Buzet, 9. septembra 3/1
  • Poljoprivredno - turistički obrt "Perun", vl. Adiano Putinja, Gračišće, Dončišće 31