Obavijesti
11.04.2024. PJ Poreč - šire područje
11.04.2024. PJ Pazin - šire područje
11.04.2024. PJ Buje - Naselje Kurili
09.04.2024. PJ Rovinj - naselje Golaš i Pižanovac

Sustav kvalitete

Glavna djelatnost Istarskog vodovoda temelji se na konstantnom razvoju sustava tehnologija kondicioniranja vode te njenog transporta do potrošača, s ciljem osiguranja dovoljnih količina zdravstveno ispravne vode za piće za opskrbu stanovništva na području djelovanja Društva.

HACCP

U Istarskom vodovodu je 2007. godine uveden preventivni sustav samokontrole, HACCP sustav, kojega je potvrdila certifikacijska kuća Bureau Veritas. Od tada se redovito održavaju sastanci multidisciplinarnog HACCP tima koji nadzire funkcioniranje sustava i identificira područja njegovog kontinuiranog poboljšanja.

Ovim certifikatom Istarski vodovod, osim što je zadovoljio zakonske propise kojima je regulirana obveza uvođenja HACCP sustava, osigurao je i postizanje visokog stupnja sigurnosti vode za ljudsku potrošnju. Implementacijom HACCP sustava Istarski vodovod identificirao je kritične kontrolne točke, definirao kritične granice i preventivne mjere u svim fazama tehnoloških procesa proizvodnje i distribucije vode za ljudsku potrošnju.

U veljači, 2022. godine je provedena je zadnja recertifikacija HACCP sustava.

Auditom su dani prijedlozi za daljnje mjere poboljšanja sustava, sve u cilju kontinuirane isporuke zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju.

2021. godine Istarski vodovod započinje tranziciju na Planove sigurnosti vode čiji je cilj obuhvatiti procjenu rizika i monitoringa nad kvalitetom isporučene zdravstveno ispravne vode na još viši nivo.

PLANOVI SIGURNOSTI VODE

ISTARSKI VODOVOD d.o.o. izradio je i uspostavio sustav samokontrole utemeljen na procjeni rizika i upravljanja rizikom za sustave svoje opskrbe u obliku Plana sigurnosti vode. Od vodozahvata, obrade vode, skladištenja, distribucije do mjesta isporuke kojim želi postići još viši stupanj sigurnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Kako bi krajnjem potrošaču kontinuirano isporučili zdravstveno ispravno vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju sukladno zahtjevima važeće zakonske regulative.

Rješenjem Ministarstva Zdravstva (rujan 2023. godine) odobren je Plan sigurnosti vode namijenjene za ljudsku kojim se utvrđuje da je dokumentiran i u potpunosti implementiran u vodoopskrbnom sustavu te da isti ispunjava opća načela procjene rizika propisana Smjernicama za kvalitetu vode za piće Svjetske zdravstvene organizacije i norme HRN EN 15975‐2:2013 koje se odnose na sigurnost opskrbe vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju.

Prepoznavanjem opasnih događaja ili okolnosti koji mogu dovesti do pojave opasnosti, utvrđeni su rizici i identificirane su sve opasnosti koje se mogu očekivati u sustavu te su definirane mjere za upravljanje rizicima.

 

ISO 9001:2015

Sukladno ovom sustavu Istarski vodovod je prepoznao i utvrdio procese u poslovanju, definirao način njihova mjerenja i analize kako bi se oni kontinuirano poboljšavali s ciljem postizanja visoke razine kvalitete proizvoda (pitke vode), ostalih javnih usluga i zadovoljstva krajnjih potrošača.

U studenome 2005. godine Istarski vodovod je prvi put dobio certifikat ISO 9001:2000, nakon čega su uspješno provedene dvije nadzorne posjete i recertifikacija sustava u 2008. godini. U 2009. i 2010. godini uspješno su provedene dvije nadzorne posjete prema revidiranoj normi ISO 9001:2008. Te značajnije jest posljednji nadzorni posjet Bureau Veritasa kada se tvrtka recertificirala sukladno normi ISO 9001:2015.

Sustav upravljanja kvalitetom ustrojen je za poslovne aktivnosti Društva proizvodnje i distribucije vode. Sustavi upravljanja obuhvaćaju sve procese, aktivnosti i zaposlenike Društva koji sudjeluju u više navedenom opsegu sustava upravljanja kvalitetom na svim lokacijama Društva i svim lokacijama na kojima Društvo izvodi radove.

Potpunu Poliku kvalitete i održivog poslovanja preuzmite klikom ovdje (pdf).

ISO 14001:2015

Certifikacijskom provjerom 17. prosinca 2019. godine Istarski vodovod d.o.o. je stekao sve uvjete za dobivanjem certifikata Zaštite okoliša ISO 14001:2015. Identificiranim aspektima okoliša i određivanjem značajnih, a zatim provođenjem aktivnosti u svrhu smanjenja njihovog utjecaja na okoliš i zadovoljavanja ostalih zahtjeva norme bili su inicijalni koraci u uspješnoj uspostavi norme. Za one koji već imaju uspostavljeni sustav upravljanja kvalitetom proširenje na sustav upravljanja okolišem bio je sljedeći korak iz razloga kompatibilnosti zahtjeva i integracije ne samo s ISO 9001 nego i s ISO 50001.

Racionalno trošenje prirodnih resursa i sprečavanje onečišćenja okoliša je premisa u kojoj svaka organizacija danas treba sudjelovati. Certifikat je pitanje statusa organizacije i potvrda svim zainteresiranim stranama da organizacija vodi brigu o okolišu i da poštuje sve primjenjive zakonske zahtjeve.

Predviđeni rezultati sustava upravljanja okolišem uključuju:

 • povećanje uspješnosti upravljanja okolišem
 • ispunjenje obveza usklađenosti
 • ostvarenje ciljeva povezanih s okolišem.

Kao i za ostale norme za sustave upravljanja, pristup na kojem se temelji sustav upravljanja okolišem je koncept "planirati – provesti – provjeriti – djelovati" (Plan-Do-Check-Act – PDCA).

Potpunu Poliku kvalitete i održivog poslovanja preuzmite klikom ovdje (pdf).

ISO 50001:2018

Istarski vodovod je od 9. kolovoza 2019. godine ponosni vlasnik certifikata međunarodne norme za sustave upravljanja energijom ISO 50001:2018. Norma ISO 50001 daje organizacijama u javnom i privatnom sektoru strategije upravljanja za povećanje energetske djelotvornosti, smanjenje troškova i poboljšanje energetskih performancija. Time je Istarski vodovod postao prva tvrtka u Republici Hrvatskoj koja je certificirala normu ISO 50001:2018 te prvo poduzeće u Republici Hrvatskoj za proizvodnju i distribuciju zdravstveno ispravne vode za piće koje je certificiralo i steklo certifikat sukladno normi ISO 50001.

Certifikacijom sustava upravljanja energijom prema ISO 50001 normi organizacija ostvaruje brojne koristi. Jedna od njih je ta da certifikatom potvrđujete da radite na strukturiran način sa strateškim usmjerenjem ka smanjenju utjecaja na okoliš te da ste usmjereni ka daljnjim stalnim poboljšanjima u području energetske učinkovitosti i očuvanja okoliša.

Certifikacija Istarskom vodovodu pomaže u:

 • Poboljšanju energetskog učinka, uključujući energetsku učinkovitost te korištenje i potrošnju energije
 • Smanjenju utjecaja na okoliš, uključujući emisije stakleničkih plinova bez da se utječe na operativno djelovanje organizacije i s ciljem povećanja profitabilnosti
 • Kontinuiranom poboljšavanju sustava upravljanja energijom
 • Osiguravanju mjerenja, dokumentiranja, izvještavanja, uspoređivanja s najboljom praksom
 • Postizanju kredibiliteta u komunikaciji prema javnosti vezanoj za djelovanje u području energetske učinkovitosti i upravljanja okolišem

ISO 50001 je kompatibilan s drugim sustavima upravljanja, kao što je ISO 9001 prema kojem Istarski vodovod djeluje od 2004. godine i ISO 14001 koji je trenutno u postupku certificiranja. Time bi se zaokružila cjelina odgovornog upravljanja sukladno najvišim standardima i certifikacijom od strane renomirane certifikacijske kuće Bureau Veritas.

Potpunu Poliku energetske učinkovitosti preuzmite klikom ovdje (pdf).

SDU

Istarski vodovod već preko 30 godina sustavno uvodi i unapređuje Sustav daljinskog nadzora i upravljanja (SDU). U sustav je spojeno preko 80 objekata (postrojenja za obradu vode, vodospreme, pumpne stanice, hidroforske stanice, mjerna mjesta, stanice za doziranje klora).

Nadzor i upravljanje vodovodnim sustavom se vrši kontinuirano 24 sata na dan, preko Dispečerskog centara (DC) u Buzetu i tri podcentra (Sv.Ivan, Gradole i Butoniga).

Komunikacijsku osnovu sustava čini vlastita digitalna UHF radio mreža, što omogućuje visoku sigurnost i niske troškove korištenja. Na pojedinim dijelovima sustav se dopunjava vlastitim optičkim i wireless komunikacijama u kombinaciji sa iznajmljenom Metro Ethernet mrežom.

Glavni zadaci ovog sustava su:

 • Efikasni nadzor i upravljanje procesima proizvodnje i distribucije vode od izvorišta do krajnjih potrošača
 • Osiguranje raspoloživosti – prevencija većih poremećaja i prekida u isporuci vode
 • Osiguranje učinkovitosti – koordinacija cjeline postrojenja i proizvodnih procesa
 • Provođenje programa štednje – minimiziranje troškova uz zadržavanje visokog stupnja sigurnosti vodoopskrbe

Na objektima se koristi suvremena PLC oprema koja omogućava komunikacijsku integraciju u SDU, a ujedno odrađuje funkciju lokalne automatike. Sustav koristi široki krug korisnika preko web klijenata što omogućava efikasno pristupanje procesnim podacima u realnom vremenu iz bilo koje lokacije unutar Društva ili izvana njega preko sigurnog VPN tunela.

GIS

Ono što je dosad učinjeno na području Geografskog informacijskog sustava predstavlja platformu na kojoj će se temeljiti sve daljnje aktivnosti oko izrade GIS-a.

Daljnje aktivnosti jesu:

 • Organizacija jedinstvene baze podataka podijeljene na atributnu i topografsku
 • Jednostavnost i brzina unosa i ažuriranja podataka te potpuna otvorenost
 • Povećati protok informacija kroz jednostavan i brzi pristup podacima svih zainteresiranih djelatnika koji su u mreži vodovoda
 • Optimizirati upravljanje vodoopskrbnim sustavom
 • Osigurati upravljačkim strukturama brz pristup podacima, jednoobraznost izvora podataka, kartografski prikaz tema i izvješća te pristup podacima u realnom vremenu

Predstoji dugotrajni rad stručnjaka svih struka na prikupljanju podataka i punjenju baze podataka jer će na taj način geoinformacijska tehnologija predstavljati spojnicu među njima.

Predstojeće aktivnosti možemo podijeliti u dva pravca, i to po širini, kroz uvođenje ovakve platforme za cijelo područje koje pokrivamo, i po dubini, kroz unošenje novih topoloških podloga, povezivanjem s GPS sustavom radi bržeg unosa geodetskih snimaka, korištenje podataka iz GIS-a na višoj razini (montažni planovi, uzdužni profili, izrada karata, povezivanje s matematskim i hidrauličkim modelima, povezivanje s mjernim podacima i telemetrijom, povezivanje s naplatom vode i sl.).