Obavijesti
17.07.2024. PJ Poreč - šire područje
16.07.2024. PJ Buzet - šire područje
04.07.2024. PJ Pazin - šire područje
03.07.2024. PJ Buje - Grad Umag

1. Cijena vode, elementi cijene vode i tko ih određuje?

Svi korisnici vode spojeni na javnu vodoopskrbu na području Gradova: Buje, Buzet, Pazin, Poreč, Rovinj, Novigrad i Umag, te Općina: Lanišće, Lupoglav, Motovun, Oprtalj, Sv. Lovreč, Bale, Brtonigla, Cerovlje, Gračišće, Grožnjan, Kanfanar, Sveti Petar u Šumi, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar, Žminj, Karojba, Kaštelir-Labinci, Funtana, Tar-Vabriga i Pićan, putem mjesečnog RAČUNA za vodu terete se za utrošenu količinu vode.

Cijena vode

Cijenu vode, Odlukom o cijeni vodnih usluga, određuje Istarski vodovod d.o.o Buzet, uz prethodne suglasnosti Gradova i Općina osnivača.

Cijena vode sadržava:

 • Fiksni dio cijene vode (EUR/mjesečno) – mjesečni paušal po vodomjeru ili računu
 • Varijabilni dio cijene vode (EUR/m3) – obračun po količinskom utrošku vode
 • Naknada za razvoj vodoopskrbe - Odluku o visini naknade za razvoj vodoopskrbe donose Gradovi i Općine za svoje područje

Cijena vode je za cijelo područje djelovanja formirana po kriteriju KATEGORIJA potrošača domaćinstvo (socijalno ugroženi građani), gospodarstvo i navodnjavanje te ima ISTU visinu (povezica na cjenike) za sve korisnike javne vodoopskrbe na području djelovanja Istarskog vodovoda.

Cijena odvodnje i naknade za razvoj odvodnje

Korisnicima koji su spojeni na javnu vodoopskrbu, Istarski vodovod d.o.o Buzet, putem računa za vodu, osim cijene vode, obračunava i naplaćuje i cijenu odvodnje te naknadu za razvoj odvodnje, i to u ime i za račun Društava registriranih za odvodnju.

Cijenu odvodnje i naknadu za razvoj odvodnje, svojim Odlukama određuju sljedeća Društva: 6. Maj Odvodnja d.o.o Umag, Park Odvodnja d.o.o Buzet, Usluga Odvodnja d.o.o Pazin, Odvodnja Poreč d.o.o Poreč, Martinela d.o.o Kaštelir-Labinci, Usluga Višnjan d.o.o Višnjan, Odvodnja Rovinj d.o.o Rovinj uz dobivene prethodne suglasnosti Gradova i Općina, njihovih osnivača.

Cijena odvodnje sadržava:

 • Fiksni dio cijene odvodnje (EUR/mjesečno) - mjesečni paušal
 • Varijabilni dio cijene sakupljanja otpadnih voda (EUR/m3)
 • Varijabilni dio cijene pročišćavanja otpadnih voda (EUR/m3)
 • Naknada za razvoj odvodnje

Ostale naknade

Ostale naknade definirane su:

 • Zakonom o vodama (NN 153/09)
 • Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09) te Odlukom Županijske skupštine Istarske Županije
 • Naknada za zaštitu voda, temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09)
 • Naknada za korištenje voda, temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09)
 • Naknada za razvoj IVS, temeljem Odluke o uvođenju naknade za razvoj za sufinanciranje izgradnje Sustava javne odvodnje malih naselja i zaštite vode u Istarskoj županiji,

PDV se obračunava temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost na CIJENU VODE I ODVODNJE. Naknade su oslobođene PDV-a.

2. Utvrđivanje potrošnje vode

Potrošnja vode mjeri se u pravilu vodomjerom. Obračun potrošene vode vrši se temeljem očitavanja vodomjera, utvrđivanjem razlike između trenutnog stanja na brojilu vodomjera i stanja prethodnog očitavanja. Očitavanje vodomjera vrši se u pravilu jednom mjesečno, a očitavaju se samo cijeli kubni metri. Očitavanje vodomjera vrše radnici Vodovoda s istaknutim obilježjima Vodovoda. Po očitavanju vodomjera potrošaču se ispostavlja račun za utrošenu vodu.

Račun za utrošenu vodu u pravilu se plaća odjednom u cjelokupnom iznosu.

Prigovore na ispostavljene račune potrošači mogu podnijeti u pismenom obliku Vodovodu u roku od osam (8) dana od primitka istih. Vodovod je dužan u roku od petnaest (15) dana pismeno odgovoriti na prigovor potrošača. Potrošač je dužan vodomjerno okno (šaht) i vodomjer učiniti dostupnim Vodovodu.

Samo u izuzetnim slučajevima dopušten je privremeni obračun potrošnje vode. U slučaju privremenog obračuna, temelj za procjenu potrošnje vode čini prosječna potrošnja vode potrošača u posljednja 3 (tri) mjeseca. U slučaju da se potrošnja vode ne može utvrditi na ovaj način, procjenu potrošnje vode izvršit će Povjerenstvo za zaštitu potrošača na temelju usporedbe s potrošnjom vode najmanje tri slična potrošača.

Privremeni obračun potrošnje vode vrši se u sljedećim slučajevima:

 • kada ugrađeni vodomjer nije odobren po Državnom zavodu za mjeriteljstvo
 • kada na vodomjeru nema pripadajuće plombe (fotografija plombe) Vodovoda i DZNM
 • kada Vodovod nije izvršio redovnu zamjenu i baždarenje vodomjera prema važećim propisima
 • kada je vodomjer neispravan (neispravnim vodomjerom smatra se vodomjer koji ne registrira protok vode)
 • za vrijeme dok je vodomjer zamuljen te ga zbog toga nije moguće očitati ili je vodomjerno staklo uslijed kondenzacije orošeno
 • kada je vodomjer nedostupan Vodovodu
 • kada je voda u vodomjernom oknu (šahtu) i nije moguće očitati stanje vodomjera.

U slučajevima kada nije moguće utvrditi potrošnju vode (iz bilo kojeg razloga) ista se utvrđuje u paušalnom iznosu na način da je potrošač obvezan plaćati mjesečno, po članu domaćinstva, cijenu za pet (5) m3 vode.

Podatke o broju članova domaćinstva potrošač je dužan dostaviti Vodovodu pismeno, na za to posebno predviđenom obrascu, odnosno ime ovlaštene osobe koja će platiti račune u ime potrošača.

3. Kako reklamirati račun?

Reklamaciju možete podnijeti u poslovnim jedinicama Istarskog vodovoda na području gdje se nalazi vodovodni priključak, osobno ili pismeno putem pošte ili faksa.

Prije podnošenja reklamacije obvezno očitajte svoje brojilo jer stanje brojila je osnova za izradu obračuna. Odgovor na Vašu reklamaciju primit ćete u pismenom obliku.

Za ostale informacije možete kontaktirati našu službu na broj telefona 052/ 602 207, 602 208 ili nadležne poslovne jedinice na čijem se području nalazi vodovodni priključak.

Klikni ovdje za obrazac reklamacije potrošača

4. Kako izvršiti promjenu nad vlasništvom priključka?

Prijenos vlasništva nad priključkom možete izvršiti na temelju pisanog dokumenta ovisno o razlogu promjene vlasništva.

Dokument može biti:

 • Ugovor o kupoprodaji nekretnina
 • Darovni ugovor
 • Vlasnički list
 • Ugovor o najmu (iz kojeg je vidljiva k.č. i k.o. nekretnine kojoj priključak pripada)
 • Rješenje Suda o nasljeđivanju u slučaju smrtnog slučaja vlasnika priključka

Navedene dokumente potrebno je dostaviti osobno i dokazati identitet na temelju osobne iskaznice. Napominjemo da prije dostave gore navedenog dokumenta treba izvršiti očitavanje brojila, te da nad navedenim priključkom ne smije biti potraživanja od strane Istarskog vodovoda, jer u protivnom nećemo izvršiti prijenos.

5. Odbijanje zahtjeva za priključenjem objekta na vodoopskrbni sustav

Vodovod će odbiti priključenje građevine odnosno nekretnine na vodoopskrbni sustav u slijedećim slučajevima:

 • ako za priključenje ne postoje tehničke mogućnosti
 • ako bi se traženim priključenjem narušila vodoopskrba postojećih potrošača
 • ako se traži priključenje građevine za koju prethodno nije izdan pravomoćni akt o gradnji
 • ako prethodno nije proveden postupak prema odredbama Odluke Grada odnosno Općine

6. Zahtjev za odvajanje vodovodnog priključka?

Kod diobe građevine u dva ili više dijelova, u vertikalnom ili horizontalnom smislu, može se dozvoliti rekonstrukcija instalacije potrošača na način da svaki od novonastalih dijelova dobije vlastiti odvojeni priključak. Pojedini dio tako odijeljene građevine može biti spojen sa vodoopskrbnim sustavom, samo ako tako podijeljeni dijelovi čine odvojenu građevnu cjelinu.

Kod zahtjeva za odvajanjem vodovodnog priključka podnositelj zahtjeva dostavlja istu dokumentaciju kao i kod zahtjeva za priključenjam objekta na vodoopskrbni sustav, samo se u tom slučaju ne plaća naknada već samo stvarni troškovi priključenja (za više kliknite ovdje).

7. Kontrola ispravnosti vodomjera

Redovnu izmjenu i baždarenje vodomjera vrši Vodovod o svom trošku prema važećim propisima koji reguliraju baždarenje vodomjera za hladnu vodu.

Međutim u slučaju sumnje u ispravnost očitavanja vodomjera ili sumnje u ispravnost vodomjera može se Vodovodu podnijeti Zahtjev za izvanrednu kontrolu ispravnosti vodomjera. Zahtjev za kontrolom vodomjera predaje se osobno u poslovoj jedinici Istarskog vodovoda na čijem području se vodomjer nalazi.

Postupak rješavanja zahtjeva
Na temelju pisanog zahtjeva vodomjer se skida i vrši se interno umjeravanje u Istarskom vodovodu. U roku od osam (8) dana podnositelju zahtjeva izdaje se Izvještaj o izvršenom umjeravanju. Ukoliko podnositelj zahtjeva zatraži dodatno umjeravanje od vanjske ustanove, tada se vodomjer daje na umjeravanje Državnom zavodu za mjeriteljstvo.

U slučaju ispravnosti vodomjera:

 • troškovi kontrole vodomjera iznose:
  • ukoliko se kontrola vrši u Vodomjernoj radionici Društva = 33,18 EUR (250,00 kn) bez PDV-a
  • ukoliko kontrolu ispravnosti vodomjera vrši Državni zavod za mjeriteljstvo = stvarni trošak Državnog Zavoda za mjeriteljstvo
  • obračun potrošnje vode: plaćaju se svi ispostavljeni računi za utrošenu vodu.

Smatra se da je vodomjer ispravan ako mu odstupanja u radu nisu veća od dozvoljenih po Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo.

U slučaju neispravnosti vodomjera, odnosno ako se utvrdi da su odstupanja u radu vodomjera veća od dozvoljenih po nadležnom tijelu:

 • troškove umjeravanja vodomjera snosi Istarski vodovod
 • obračun potrošnje vode: ispravlja se zaračunata potrošnja vode prema visini utvrđene greške

Zahtjev za umjeravanjem vodomjera (klikni ovdje za obrazac reklamacije potrošača).

8. Popravak vodomjera

Oštećenje ili kvar na priključku ili vodomjeru, potrošač je dužan odmah prijaviti dežurnoj odnosno dispečerskoj službi Vodovoda na broj tel. 052/602-260.

Popravak vodovodnog priključka i zamjenu vodomjera vrši Vodovod. Za izvršenje popravka na vodovodnom priključku nije potrebna dozvola vlasnika građevine, ali je Vodovod dužan vlasnika prethodno obavijestiti o namjeravanim radovima. Ukoliko se radi o izuzetno hitnom slučaju, Vodovod ima pravo odmah početi s radovima, a vlasnika obavijestiti tijekom rada ili po završetku rada, prema mogućnostima.

Potrošač ne smije na vodovodnom priključku izvršiti nikakve preinake (ugradnja, zamjena raznih uređaja) bez suglasnosti Vodovoda.

9. Važnost dojave kvara

Vrlo je važno što prije dojaviti uočeni kvar na distribucijskoj mreži Istarskog vodovoda d.o.o., kako bi se spriječilo nepotrebno istjecanje vode te time nastale štete, stoga Vas molimo da nas o istom odmah kontaktirate telefonskim putem na sljedeći broj telefona.

052 / 602 - 260 (u vremenu od 00:00 h - 24:00 h) - Dispečerski centar Istarskog vodovoda.

10. Upotreba javnih hidranata

Iz javnih hidranata voda se može uzimati samo temeljem suglasnosti Vodovoda, osim za potrebe vatrogasne službe u slučaju gašenja požara, o čemu je vatrogasna služba dužna izvijestiti Vodovod u roku od 24 sata od završetka gašenja požara.

Korisnik je obvezan poslije upotrebe hidrant ostaviti u ispravnom stanju. Ako korisnik zbog nepravilne upotrebe ošteti hidrant, dužan je o tome odmah izvijestiti Vodovod. Uništenje, oštećenje, neovlaštena izmjena, uklanjanje i isključivanje iz rada javnih hidranata je kazneno djelo temeljem odredbi zakona.

Potrošnja vode se ne plaća za gašenje požara iz javnih hidranata i iz vodovodne instalacije potrošača, ako se takva potrošnja vode prijavi Vodovodu najkasnije tri (3) dana nakon prestanka gašenja požara.

11. Odjava vode i skidanje vodomjera

Potrošač može korištenje vode odjaviti pismenim putem (klikni ovdje za obrazac) nadležnoj poslovnoj jedinici Vodovoda na čijem području se vodomjer nalazi.

Odjava može biti trajna ili privremena.

Trajno se može odjaviti korištenje vode samo za porušen objekt, a privremeno za objekte u kojima nitko ne stanuje ili se privremeno ne upotrebljavaju odnosno ne koristi voda kontinuirano u razdoblju duljem od šest (6) mjeseci.

Kod trajne odjave potrošnje vode ili privremene odjave preko trideset (30) dana Vodovod će skinuti vodomjer.

Troškove zatvaranja vode i skidanja vodomjera, kao i troškove otvaranja vode i ponovne ugradnje vodomjera snosi potrošač. Cjenik.

12. Obustavljanje isporuke vode

Vodovod ima pravo, uz najavu, ograničiti ili obustaviti isporuku vode u sljedećim slučajevima:

 • radi planiranih radova pregleda i popravka vodoopskrbnog sustava i mjerno-regulacijskih uređaja
 • neposredne opasnosti po život i imovinu građana koja bi mogla nastati daljnjim korištenjem vode iz vodoopskrbnog sustava
 • ako potrošač ne plaća cijenu za komunalnu uslugu u rokovima i na način utvrđen Pravilnikom o opskrbi pitkom vodom
 • ako potrošač namjerno pokvari vodomjer
 • ako potrošač krši upute i odredbe Gradova i Općina o racionalnom korištenju vode uslijed više sile (poplave, suše, hladnoće, potresa, oštećenja magistralnih vodova). Više u Pravilniku o opskrbi pitkom vodom
 • ako pri očitavanju vodomjera ili na drugi način, Vodovod utvrdi da se zbog neispravnosti unutarnje instalacije gube znatne količine vode
 • ako potrošač u zadanom roku ne izvrši popravak instalacije
 • ako se potrošač ne pridržava odredbi Ugovora o isporuci vode u kojem su regulirani međusobni odnosi između potrošača i Vodovoda
 • ako potrošač u roku od tri (3) mjeseca od pismenog upozorenja ne izgradi vodomjerno okno neposredno iza regulacijske linije, odnosno ne dovede ga u takvo stanje da se u njemu može vršiti nesmetani rad
 • ako potrošač poduzima radnje koje uzrokuju povećane troškove održavanja vodovodnog priključka ili funkcioniranja vodoopskrbnog sustava
 • ako se potrošač samovoljno priključio na vodoopskrbni sustav
 • kod otklanjanja nedostatka ili nepravilnosti na unutarnjoj vodovodnoj instalaciji i uređajima koji mogu prouzrokovati veće štete ili znatnije utjecati na održavanje sanitarnog minimuma
 • u slučaju neovlaštenog korištenja vode iz vodoopskrbnog sustava i izbjegavanja mjerenja utroška vode
 • ako potrošač u roku od tri (3) mjeseca od pismenog upozorenja ne učini vodomjer dostupnim Vodovodu
 • ako se postojeći potrošač odjavi, a novi ne prijavi u roku od osam (8) dana
 • ako je u stambenoj zgradi s više stambenih jedinica odnosno samostalnih uporabnih cjelina instaliran samo jedan vodomjer, a vlasnici odnosno korisnici stanova ne postignu sporazum oko imenovanja predstavnika koji će s Vodovodom sklopiti ugovor o isporuci vode
 • kod odjave daljnjeg korištenja vode (trajne ili privremene)
 • na temelju pismenog naloga sanitarne inspekcije odnosno komunalne službe
 • ako potrošač dozvoli korištenje vode preko svoje vodovodne instalacije drugim korisnicima, bez pismenog odobrenja Vodovoda
 • u drugim slučajevima koji su regulirani aktima Vodovoda, Gradova i Općina