Obavijesti
11.04.2024. PJ Poreč - šire područje
11.04.2024. PJ Pazin - šire područje
11.04.2024. PJ Buje - Naselje Kurili
09.04.2024. PJ Rovinj - naselje Golaš i Pižanovac
17 04

Javni natječaj za dodjelu donacija u 2018. godini

Istarski vodovod d.o.o. Buzet raspisuje Javni natječaj za dodjelu donacija u 2018. godini. Na ovaj Natječaj se mogu javiti isključivo projekti udruga i organizacije civilnog društva (upisane u Registar udruga odnosno drugi odgovarajuću registar te Registar neprofitnih organizacija) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su registrirane kao:

 • udruge, ustanove, zaklade, privatne ustanove, socijalne zadruge, pravne osobe vjerskih zajednica i druge pravne osobe koje u svom temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje i čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz Programskih područja financiranja ovog Natječaja, a kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti sa Ustavom i zakonom

Prihvatljive organizacije civilnog društva, koje uz neprofitabilno djelovanje obavljaju istovremeno i gospodarsku djelatnost, mogu prijaviti samo projekte koji se odnose na neprofitabilnu djelatnost.

Na natječaj se ne mogu javiti:

 • subjekti koji se bave ekonomskom djelatnošću (poduzetnici)
 • fizičke osobe
 • političke stranke
 • tijela javne vlasti
 • udruge i organizacije civilnog društva koje nemaju status pravne osobe
 • udruge i organizacije civilnog društva čiji su osnivači ili u čijim tijelima odlučivanja sudjeluju: članovi Povjerenstva za provedbu natječaja za donacije; članovi Uprave i Nadzornog odbora Istarskog vodovoda d.o.o. kao i sa njima povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelji, odnosno posvojenik)

Programi ili projekti koji se mogu financirati

Prijave se predaju isključivo na Obrascu za prijavu projekta na natječaj za dodjelu donacija, koji je sastavni dio natječajne dokumentacije, a može se preuzeti na www.ivb.hr.

Svaka od udruga ili organizacija civilnog društva može, u sklopu ovog natječaja, prijaviti samo jedan projekt/program. Projekti/programi moraju biti vezani uz jedno od sljedećih programskih područja djelovanja:

 1. kultura,
 2. znanost,
 3. odgoj i obrazovanje,
 4. zdravstvo,
 5. humanitarno djelovanje,
 6. sport,
 7. vjersko djelovanje,
 8. ekologija,
 9. druga općekorisna djelovanja.

Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 55.000, 00 kn (pedesetpettisućakuna). Minimalni iznos donacije po projektu je 500,00 kn (petstokuna), a maksimalni iznos donacije po jednom projektu je 10.000,00 kn (desettisućakuna).

Odobreni iznos donacije će se od strane korisnika donacije utrošiti namjenski za predloženi program, odnosno projekt, a Istarski vodovod d.o.o. ima pravo izvršiti kontrolu namjenskog korištenja donacije. Primatelj donacije je dužan jednom godišnje o namjenskom trošenju doniranih sredstava izvijestiti davatelja donacije. Odobreni iznos donacije isplatiti će se jednokratno.

Prihvatljivi troškovi

Sredstvima ovog Natječaja mogu se financirati samo stvarni i prihvatljivi troškovi nastali provođenjem kandidiranog programa/projekta u pravilu u razdoblju od godine dana od potpisivanja Ugovora o donaciji.

Prihvatljivi troškovi su:

 • Oprema i roba
 • Ljudski resursi (naknade voditeljima projekta, prevoditeljima i sl.)
 • Putovanja (putni trošak, dnevnice, smještaj za potrebe obavljanja projektnih aktivnosti)
 • Troškovi režija vezani za provedbu projekta ( struja, plin, voda i sl.)
 • Ostali troškovi ili usluge ( promidžba, edukacije i sl.)

Neprihvatljivi troškovi (neće se financirati iz ovog Natječaja)

 • Dugovi udruge ili organizacije civilnog društva bez obzira na razloge nastanka, troškovi kamata i sl.
 • Regres, božićnice ili drugi prigodni darovi zaposlenicima i članovima udruge ili civilnog društva
 • Novčane kazne, financijske kazne i parnični troškovi
 • Carinske ili uvozne pristojbe ili bilo kakve druge naknade

Prijava na natječaj

Obavezni dokumenti i obrasci za prijavu projekta:

 • Obrazac za prijavu projekata na natječaj za dodjelu donacija (ispunjen, potpisan od ovlaštene osobe i pečatiran) - preuzmi klikom ovdje (PDF)
 • Dokaz o registraciji - Preslik izvatka iz odgovarajućeg registra ( ne stariji od 3 mjeseca)

Propisani obrazac za prijavu projekata na natječaj mora imati ispunjene sve predviđene rubrike te biti ovjeren i potpisan od strane osobe ovlaštene za zastupanje.

Prijava i priloženi materijal se ne vraćaju podnositelju.

Rok za prijavu

Rok u kojem se podnose prijave traje od objave natječaja do zaključno 18. svibnja 2018. godine.

Prijava je dostavljena u roku ako je Istarski vodovod d.o.o. zaprimi do datuma označenog kao krajnji rok za podnošenje prijava ili ako je do tog datuma predana poštanskom uredu preporučenom poštom.

Razmatrati će se samo prijave koje su pristigle u roku i koje sadrže potpunu i urednu dokumentaciju propisanu ovim Natječajem.

Prijave se u zatvorenim kuvertama osobno ili poštom dostavljaju na adresu:

 • Istarski vodovod d.o.o.
  Sveti Ivan br.8
  52420 BUZET
  s naznakom: „Prijava na natječaj za dodjelu donacija“
  NE OTVARATI

Kriteriji dodjele donacija

Glavni kriterij za odabir korisnika donacije biti će kvaliteta programa/projekta.

Procjenu projektnih prijava vršit će posebno imenovano Povjerenstvo za procjenu projekata.

Obavijest odabranim i neodabranim prijaviteljima biti će poslana najkasnije u roku od 60 dana po završetku Natječaja.

Podnošenje prigovora

Prijavitelji čije prijave ne zadovoljavaju propisane uvjete ovog Natječaja biti će o tome obavješteni pisanim putem u roku od osam dana radnih dana od donošenja odluke. Prijavitelji koji su dobili obavijest da njihova prijava ne ispunjava propisane uvijete Natječaja mogu u roku od 8 dana od dana zaprimanja obavijesti izjaviti prigovor Upravi Društva.

U slučaju prihvaćanja prigovora od strane Uprave Društva prijava će biti upućena u daljnju proceduru, odnosno ocjenjivanje. U slučaju neprihvaćanja prigovora prijava će biti odbijena o čemu će podnositelj prigovora biti obaviješten.
Odluka Uprave društva kojom je odlučeno o prigovoru je konačna.

Prijavitelji kojima nisu odobrena financijska sredstva i prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava Društvo će, na njihov pisani zahtjev, omogućiti uvid u dokumentaciju u podatke koji se odnose samo na njihovi prijavu, te podnijeti prigovor. Prigovor se može podnijetu isključivo na natječajni postupak i na postupak bodovanja.

U navedenim slučajevima prigovor se podnosi Upravi Društva u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima natječaja.

Sklapanje ugovora o donaciji

Sa odabranim prijaviteljima sklopiti će se Ugovor o donaciji.

Prije potpisivanja Ugovora, odabrani prijavitelji obvezi su dostaviti:

 • Izjavu o nekažnjavanju podnositelja prijave i ovlaštene osobe podnositelja prijave
 • Izjavu da osnivači udruge ili organizacije civilnog društva niti osobe koje su u njihovim tijelima odlučivanja nisu članovi niti povezane osobe sa članovima Povjerenstva za procjenu projekata prijavljenih na Natječaj za donacije i/ili članovi Uprave ili Nadzornog odbora Istarskog vodovoda d.o.o., kao i sa njima Povezane osobe
 • Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • Dokaz o nepostojanju javnog duga (ne stariji od 8 dana)

U slučaju dodatnih pitanja, prijavitelji se u toku otvorenog Natječaja mogu obratiti na adresu elektroničke pošte: info@ivb.hr

Temeljem ovog Natječaja ne postoji obveza Istarskog vodovoda d.o.o. na dodjelu donacija, odnosno Istarski vodovod d.o.o. zadržava pravo ne dodijeliti ni jednu donaciju prijavljenim projektima.

Rezultati Natječaja biti će objavljeni na web stranicama Istarskog vodovoda d.o.o.(www.ivb.hr.) po završetku postupka dodjele donacija.

Popis svih isplaćenih donacija u 2018. godini biti će javno objavljen za web stranicama www.ivb.hr tijekom cijele 2018. godine.

Zavisni dokumenti:

Cjelokupan dokument natječaja sa obrascima možete preuzeti klikom ovdje (PDF).