Obavijesti
17.07.2024. PJ Poreč - šire područje
16.07.2024. PJ Buzet - šire područje
04.07.2024. PJ Pazin - šire područje
03.07.2024. PJ Buje - Grad Umag
20 06

Javni natječaj za dodjelu donacija u 2022. godini

Na temelju članka 56. Statuta trgovačkog društva Istarski vodovod d.o.o., Uprava Društva sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19) i Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) te Planu poslovanja za 2022. godinu br. 90-77/7-2022, dana 20. lipnja 2022. godine raspisuje javni natječaj za dodjelu donacija u 2022. godini.

Na ovaj Natječaj se mogu prijaviti isključivo projekti udruga i organizacije civilnog društva (upisane u Registar udruga odnosno drugi odgovarajuću registar te Registar neprofitnih organizacija) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su registrirane kao:

 • udruge, ustanove, zaklade, privatne ustanove, socijalne zadruge, pravne osobe vjerskih zajednica i druge pravne osobe koje u svom temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje i čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz Programskih područja financiranja ovog Natječaja, a kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti sa Ustavom i zakonom.
  Prihvatljive organizacije civilnog društva, koje uz neprofitabilno djelovanje obavljaju istovremeno i gospodarsku djelatnost, mogu prijaviti samo projekte koji se odnose na neprofitabilnu djelatnost.

Na natječaj se ne mogu javiti:

 • subjekti koji se bave ekonomskom djelatnošću (poduzetnici)
 • fizičke osobe
 • političke stranke
 • tijela javne vlasti
 • udruge i organizacije civilnog društva koje nemaju status pravne osobe
 • udruge i organizacije civilnog društva čiji su osnivači ili u čijim tijelima odlučivanja sudjeluju: članovi Uprave i Nadzornog odbora Istarskog vodovoda d.o.o. kao i sa njima povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelji, odnosno posvojenik)

Programi ili projekti koji se mogu financirati

Projekti/programi moraju biti vezani uz jedno od sljedećih programskih područja djelovanja:

 1. kultura,
 2. znanost,
 3. odgoj i obrazovanje,
 4. zdravstvo,
 5. humanitarno djelovanje,
 6. sport,
 7. vjersko djelovanje,
 8. ekologija,
 9. druga općekorisna djelovanja.

Prijave se predaju isključivo na Obrascu za prijavu projekta na natječaj za dodjelu donacija, koji je sastavni dio natječajne dokumentacije, a može se preuzeti na www.ivb.hr.

Prijavitelj može prijaviti se samo jedan program/projekt. Ako prijavitelj dostavi više od jedne prijave projekta/programa financijska sredstva dodijelit će se prijavi/projektu koji bude bolje ocjenjen.

Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 50.000,00 kn (pedesettisućakuna). Minimalni iznos donacije po projektu je 500,00 kn (petstokuna), a maksimalni iznos donacije po jednom projektu je 10.000,00 kn (desettisućakuna).

Odobreni iznos donacije, korisnik donacije će utrošiti namjenski za predloženi program, odnosno projekt, a Istarski vodovod d.o.o. ima pravo izvršiti kontrolu namjenskog korištenja donacije. Primatelj donacije je dužan davatelja donacije izvijestiti o namjenskom trošenju doniranih sredstava. Odobreni iznos donacije isplatiti će se jednokratno.

Prihvatljivi troškovi

Sredstvima temeljem ovog Natječaja mogu se financirati samo stvarni i prihvatljivi troškovi nastali provođenjem kandidiranog programa/projekta u pravilu u razdoblju od godine dana od potpisivanja Ugovora o donaciji. Prihvatljivi troškovi su:

 • Oprema i roba
 • Ljudski resursi (naknade voditeljima projekta, prevoditeljima i sl.)
 • Putovanja (putni trošak, dnevnice, smještaj za potrebe obavljanja projektnih aktivnosti)
 • Troškovi režija vezani za provedbu projekta ( struja, plin, voda i sl.)
 • Ostali troškovi ili usluge (promidžba, edukacije i sl.)

Neprihvatljivi troškovi (neće se financirati iz ovog Natječaja)

 • Dugovi udruge ili organizacije civilnog društva bez obzira na razloge nastanka, troškovi kamata i sl.
 • Regres, božićnice ili drugi prigodni darovi zaposlenicima i članovima udruge ili civilnog društva
 • Novčane kazne, financijske kazne i parnični troškovi
 • Carinske ili uvozne pristojbe ili bilo kakve druge naknade
 • Ostali troškovi koji nisu neposredno povezani sa sadržajem i ciljevima projekta,
 • Troškovi reprezentacije.

Prijava na natječaj

Obavezni dokumenti i obrasci za prijavu projekta:

Propisani obrazac za prijavu projekata na natječaj mora imati ispunjene sve predviđene rubrike te biti ovjeren i potpisan od strane osobe ovlaštene za zastupanje.

Prijava i priloženi materijal se ne vraćaju podnositelju.

Rok za prijavu

Rok u kojem se podnose prijave traje od objave natječaja do zaključno 21. srpnja 2022. godine.

Prijava je dostavljena u roku ako je Istarski vodovod d.o.o. zaprimi do datuma označenog kao krajnji rok za podnošenje prijava ili ako je do tog datuma predana poštanskom uredu preporučenom poštom.

Razmatrati će se samo prijave koje su pristigle u roku i koje sadrže potpunu i urednu dokumentaciju propisanu ovim Natječajem.

Prijave se u zatvorenim kuvertama isključivo poštom dostavljaju na adresu:

Istarski vodovod d.o.o.
Sveti Ivan br.8
52420 BUZET
s naznakom: „Prijava na natječaj za dodjelu donacija“
NE OTVARATI

 

Za potpuni tekst Javni natječaj za dodjelu donacija u 2022. godini kliknite ovdje.

 

Svi potrebiti obrasci:

Rezultati natječaja: Popis udruga kojima su odobrena financijska sredstva u 2022. godini (.pdf)