Obavijesti
23.05.2024. PJ Buzet - šire područje
23.05.2024. PJ Poreč - šire područje
22.05.2024. PJ Rovinj - starogradska jezgra
17.05.2024. PJ Buje - Grad Umag
24 04

Javni natječaj za dodjelu donacija u 2024. godini

Na temelju članka 56. Statuta trgovačkog društva Istarski vodovod d.o.o., Uprava Društva sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22) i Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) te Planu poslovanja za 2024. godinu br. 90-77/3-2023 dana 24. travnja 2024. godine raspisuje javni natječaj za dodjelu donacija u 2024. godini.

Na ovaj Natječaj se mogu prijaviti isključivo projekti udruga i organizacije civilnog društva (upisane u Registar udruga odnosno drugi odgovarajuću registar te Registar neprofitnih organizacija) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su registrirane kao:

udruge, ustanove, zaklade, privatne ustanove, socijalne zadruge, pravne osobe vjerskih zajednica i druge pravne osobe koje u svom temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje i čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz Programskih područja financiranja ovog Natječaja, a kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti sa Ustavom i zakonom.

Prihvatljive organizacije civilnog društva, koje uz neprofitabilno djelovanje obavljaju istovremeno i gospodarsku djelatnost, mogu prijaviti samo projekte koji se odnose na neprofitabilnu djelatnost.

Na natječaj se ne mogu javiti:

 • subjekti koji se bave ekonomskom djelatnošću (poduzetnici)
 • fizičke osobe
 • političke stranke
 • tijela javne vlasti
 • udruge i organizacije civilnog društva koje nemaju status pravne osobe
 • udruge i organizacije civilnog društva čiji su osnivači ili u čijim tijelima odlučivanja sudjeluju: članovi Uprave i Nadzornog odbora Istarskog vodovoda d.o.o. kao i sa njima povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelji, odnosno posvojenik)

Programi ili projekti koji se mogu financirati

Projekti/programi moraju biti vezani uz jedno od sljedećih programskih područja djelovanja:

 1. kultura,
 2. znanost,
 3. odgoj i obrazovanje,
 4. zdravstvo,
 5. humanitarno djelovanje,
 6. sport,
 7. vjersko djelovanje,
 8. ekologija,
 9. druga općekorisna djelovanja.

Prijave se predaju isključivo na Obrascu za prijavu projekta na natječaj za dodjelu donacija, koji je sastavni dio natječajne dokumentacije, a može se preuzeti na www.ivb.hr.

Prijavitelj može prijaviti samo jedan program/projekt. Ako prijavitelj dostavi više od jedne prijave projekta/programa financijska sredstva dodijelit će se prijavi/projektu koji bude bolje ocjenjen.

Za potpuni tekst natječaja i sve potrebne obrasce kliknite na sljedećim poveznicama:

Obrazac prijave: