Obavijesti
28.05.2024. PJ Poreč - šire područje
26 04

Javni poziv za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću - Odluke o naknadi za razvoj sustava vodoopskrbe

PREDMET: Javni poziv za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću u donošenju općeg akta / dokumenta – Odluke o naknadi za razvoj sustava vodoopskrbe

Poštovani,
Uprava trgovačkog društva Istarski vodovod d.o.o., nakon dobivene prethodne sugglasnosti Nadzornog odbora (u daljnjem tekstu: Društvo) namjerava Skupštini Društva uputiti na donošenje prijedlog Odluke o naknadi za razvoj sustava vodoopskrbe, temeljem čl. 23. Zakona o vodnim uslugama (NN, br. 66/19.).

Člancima 52. do 58. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (NN, br. 66/19. - u daljnjem tekstu: Zakon) propisana je obveza donošenja odluke o naknadi za razvoj, obveznici plaćanja naknade za razvoj, način obračuna i naplate, visina iste i svrha korištenja.
Odluka o naknadi za razvoj donosi se za razdoblje važenja Plana gradnje komunalnih vodnih građevina. Cilj donošenja odluke o naknadi za razvoj je osiguranje sredstava za financiranje i sufinanciranje za gradnju komunalnih vodnih građevina, odnosno osiguranje sredstava za financiranje otplate zajmova i kredita za gradnju komunalnih vodnih građevina, a sve u svrhu obavljanja djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje kako bi se osigurao njihov održivi razvitak i stalno povećanje kakvoće vodnih usluga.
Zakonske osnove su: Zakon o vodnim uslugama i Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva.

Prije donošenja odluke o naknadi za razvoj sustava vodoopskrbe, a u skladu sa čl. 11. st. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13., 85/15. i 69/22.) otvaramo javno savjetovanje sa danom 26.04.2024. godine. Pozivamo zainteresiranu javnost na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću prilikom donošenja Odluke o naknadi za razvoj na način da svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja pošalju najkasnije do 26.05.2024. godine, putem Obrasca za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću, na email: info@ivb.hr

Izvješće o savjetovanju s javnošću koje će sadržavati zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi, izraditi će se najkasnije do 30.05.2024. godine i objaviti na internetskoj stranici www.ivb.hr

Dokumenti: