Obavijesti
17.07.2024. PJ Poreč - šire područje
16.07.2024. PJ Buzet - šire područje
04.07.2024. PJ Pazin - šire područje
03.07.2024. PJ Buje - Grad Umag
15 11

Natječaj za radno mjesto Direktor / Direktorica u Buzetu - Natječaj vrijedi do: 30.11.2023. godine

ISTARSKI VODOVOD d.o.o.na temelju Odluke Nadzornog odbora Društva br. 91-34/24-2-2023., od 13.11.2023. godine, a u skladu s Pravilnikom o poslovima i zadacima br. 91-37/1-2013 i člankom 14. Društvenog ugovora broj: 91-33/21-2008., raspisuje javni natječaj za radno mjesto Direktor / Direktorica za mandat od 01.01.2024.-31.12.2027. godine

  1. Naziv radnog mjesta: DIREKTOR/DIREKTORICA
  2. Mjesto rada: Buzet
  3. Broj traženih radnika: 1
  4. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
  5. Vrsta ugovora o radu: na određeno vrijeme, od 01.01.2024.-31.12.2027. godine

Svi zainteresirani kandidati dužni su uz prijavu na ovaj natječaj priložiti: životopis, presliku osobne iskaznice, presliku diplome/potvrde o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, dokaz o obavljanju rukovodećih funkcija, presliku vozačke dozvole, dokaz ili izjavu o znanju engleskog i talijanskog jezika , dokaz ili izjavu o poznavanju rada na računalu te Uvjerenje nadležnog Suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za djela koja se progone po službenoj dužnosti (uvjerenje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave), ispunjenu i potpisanu izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka (dostupno na linku https://www.ivb.hr/o-vodovodu/posao-i-karijera/.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnom Zakonu, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dužni su priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave na natječaj dostavljaju se preporučenom poštom ili neposrednom dostavom na adresu sjedišta poslodavca:

  • ISTARSKI VODOVOD d.o.o.
  • Sv. Ivan 8, 52420 Buzet
  • s napomenom: “Prijava na natječaj za radno mjesto direktor/direktorica – NE OTVARAJ”
  • zaključno do 30.11.2023. godine.

Poslodavac će razmatrati samo potpune i pravovremene prijave.

Odluku o izboru direktora/direktorice (člana Uprave) donijeti će Skupština Društva na prijedlog Nadzornog odbora.

Ovaj Javni natječaj otvoren je 15 (petnaest) dana od dana objave, zaključno do 30.11.2023. godine.

Za potpuni tekst Javnog natječaja kliknite ovdje (.pdf).