Obavijesti
11.04.2024. PJ Poreč - šire područje
11.04.2024. PJ Pazin - šire područje
11.04.2024. PJ Buje - Naselje Kurili
09.04.2024. PJ Rovinj - naselje Golaš i Pižanovac
27 07

Odobrenje odstupanja od M.D.K. vrijednosti za parametar temperatura

Obavijest potrošačima

Dana 22.07.2022. godine, voda za ljudsku potrošnju na izlazu iz postrojenja Butoniga prešla je vrijednost 25℃ i iznosila je 25,5℃. Sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku  potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe NN 125/17, 39/20, M.D.K. (Maksimalna dozvoljena koncentracija) za parametar temperatura za vodu za ljudsku potrošnju iznosi 25℃. Akumulacija  Butoniga je površinsko izvorište, te u normalnim hidrološkim godinama, tijekom ljetnih mjeseci dolazi do uobičajenog povećanja temperature neprerađene vode akumulacije i sukladno tome vode za ljudsku potrošnju, ali unutar MDK vrijednosti, za  razliku od podzemnih izvora, čija je temperatura konstantna i tijekom ljetnih mjeseci (izvori Sv.Ivan i Gradole). S obzirom na to da je 2022. godina sušna hidrološka godina i na trenutačnu situaciju sa vodnom resursima u Istarskoj županiji, od strane  Ministarstva zdravstva odnosno Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji, zatraženo i dobiveno je Rješenje za odobrenje odstupanja od M.D.K. vrijednosti za parametar temperatura, sukladno članku 22. stavku 1. Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju NN 56/13,64/15,104/17,115/18 i 16/20. Navedeno odobrenje za odstupanje parametra temperatura odnosi se isključivo na vodu za ljudsku potrošnju koja se distribuira s postrojenja za kondicioniranje Butoniga i na isključivo  parametar temperatura. Trajanje nesukladnosti ovisiti će o meterološkim i hidrološkim uvjetima u narednom periodu. S obzirom na to da se u narednom periodu ne očekuju značajnije padaline, očekuje se da će temperatura vode za ljudsku potrošnju  na izlazu iz postrojenja Butoniga i dalje biti iznad 25℃. Svakodnevno se analizira voda na izlazima iz postrojenja i distribucijskoj mreži u internom laboratoriju Istarskog vodovoda u Buzetu i laboratoriju Butoniga, te je povećana učestalost praćenja  parametra temperature i mikrobioloških pokazatelja.

Prilog: Rješenje za odobrenje odstupanja od M.D.K. vrijednosti za parametar temperatura,

KLASA:UP/I-541-02/22-03/06,URBROJ:534-03-3-2/6-22-3,Zagreb, 08.07.2022.