Obavijesti
23.05.2024. PJ Buzet - šire područje
23.05.2024. PJ Poreč - šire područje
22.05.2024. PJ Rovinj - starogradska jezgra
17.05.2024. PJ Buje - Grad Umag
10 10

Oglas za prodaju plotera IVB-a

Na temelju Odluke o rashodu broj 94-72/36-2018 Komisija za rashodovanje i prodaju dugotrajne imovine (Komisija) „Istarskog vodovoda“ d.o.o. Buzet (Društvo) objavljuje oglas za prodaju imovine putem neposredne pogodbe zatvorenim pisanim ponudama.

1. PODACI O PREDMETU PRODAJE NAJMANJA CIJENA (PDV uključen)

PLOTER HP DESIGEN JET 800, 2005.god. 2.000,00 kuna

2. KRITERIJ PRODAJE

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda sa najvišim ponuđenim iznosom. U slučaju da dva ili više ponuđača u zatvorenim kovertama dostave ponudu sa istim iznosom, koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos, Komisija će proglasiti najpovoljnijim ponuditeljem ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog pečata iz pisarnice Društva. Prodaja će se obavljati po načelu „viđeno – kupljeno“ što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca koji se odnose na predmet prodaje.

3. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u neposrednoj pogodbi imaju sve fizičke i pravne osobe
koje ponude iznos veći od početne cijene.

4. SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda treba sadržavati:
1. Dokumente i podatke o ponuđaču:
a) fizička osoba (fotokopija osobne iskaznice, OIB, adresa i kontakt telefon),
b) pravna osoba (fotokopija rješenja o upisu u sudski registar, OIB, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, adresa i kontakt telefon),
2. Iznos ponude izražene u kunama (bruto cijena/PDV uključen).
3. Izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka.

5. DOSTAVLJANJE PONUDA

Pisane ponude se dostavljaju u zatvorenoj kuverti sa naznakom „Ponuda – NE OTVARAJ – Javni poziv za prodaju imovine – R.broj ___ putem javnog nadmetanja
zatvorenim pisanim ponudama“ putem pošte ili neposrednom predajom u pisarnicu Društva. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 18. listopada 2018. godine u 12,00 sati, uključujući i ponude upućene putem pošte, a pristigle do naznačenog datuma i vremena. Sve ponude koje pristignu poslije navedenog roka, kao i ponude sa iznosom manjim od utvrđene početne cijene, Komisija neće uzeti u razmatranje. Neposredna pogodba će biti pravovažeća i u slučaju da valjanu ponudu dostavi samo jedan ponuđač.

6. DAN I MJESTO ODRŽAVANJA JAVNOG NADMETANJA/OTVARANJA PONUDA

Otvaranje ponuda obavlja Komisija, a održati će se 18. listopada 2018. godine sa početkom u 12,05 sati u prostorijama Društva.

7. OBAVEZA KUPCA

Ponuđač čija je ponuda najpovoljnija, odnosno Kupac, dužan je uplatiti cjelokupan utvrđeni iznos na transakcijski račun Društva IBAN broj: HR6624020061100080108, Model: HR00-OIB, svrha uplate: uplata za kupovinu plotera, najkasnije u roku od 8 dana od dana javnog otvaranja ponuda. Ako ponuđač sa najpovoljnijom ponudom, odnosno Kupac, ne uplati utvrđeni iznos u ostavljenom roku, smatrat će se da je odustao od kupovine, te u tom slučaju Društvo zadržava pravo da ponudi predmet prodaje slijedećem najpovoljnijem ponuđaču, sa utvrđene liste. Kupac, nakon uplate, može odmah preuzeti ploter.

8. DODATNE INFORMACIJE

Ploter se može razgledati u krugu "Istarskog vodovoda" Stručne službe u Buzetu, dana 18.10.2018. godine u vremenu od 08-12 sati. Oglas za prodaju plotera putem postupka neposredne pogodbe objavit će se na oglasnim pločama i web stranici Društva.


Broj: 94-72/37-2018. Cjelokupnu objavu preuzmite klikom ovdje (.pdf).
U Buzetu, 10. listopada 2018. godine

Predsjednik Komisije:
Dorjan Jermaniš