Obavijesti
22.10.2020. PJ Poreč - šire područje
21.10.2020. PJ Buzet - šire područje
19.10.2020. PJ Buje - Novigrad
07.10.2019. Zatvoreni uredi potrošača
21 01

Istarski vodovod d.o.o. Buzet na temelju Odluke o rashodu broj 94-72/1-2020 Komisija za rashodovanje i prodaju dugotrajne imovine (Komisija) "Istarskog vodovoda" d.o.o. Buzet (Društvo) objavljuje Oglas za prodaju vozila putem neposredne pogodbe zatvorenim pisanim ponudama.

Istarski vodovod d.o.o. Buzet na temelju Odluke o rashodu broj 94-72/1-2020 Komisija za rashodovanje i prodaju dugotrajne imovine (Komisija) "Istarskog vodovoda" d.o.o. Buzet (Društvo) objavljuje Oglas za prodaju vozila putem neposredne pogodbe zatvorenim pisanim ponudama.

1. PODACI O PREDMETIMA PRODAJE

Putnička i teretna vozila.

2. KRITERIJ PRODAJE

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda sa najvišim ponuđenim iznosom. U slučaju da dva ili više ponuđača u zatvorenim kovertama dostave ponudu sa istim iznosom, koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos, Komisija će proglasiti najpovoljnijim ponuditeljem ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog pečata iz pisarnice Društva. Prodaja će se obavljati po načelu „viđeno – kupljeno“ što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca koji se odnose na predmet prodaje.

3. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u javnom nadmetanju imaju sve fizičke i pravne osobe. Natjecatelj koji je u prethodnim nadmetanjima dao najvišu ponudu, a odustao od kupnje vozila, nema pravo sudjelovanja na slijedećim javnim nadmetanjima.

4. SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda treba sadržavati:
1. Dokumente i podatke o ponuđaču:
a) fizička osoba (fotokopija osobne iskaznice, OIB, adresa i kontakt telefon),
b) pravna osoba (fotokopija rješenja o upisu u sudski registar, OIB, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, adresa i kontakt telefon),
2. Iznos ponude izražene u kunama (bruto cijena/PDV uključen).

5. DOSTAVLJANJE PONUDA

Pisane ponude se dostavljaju u zatvorenoj kuverti sa naznakom „Ponuda – NE OTVARAJ – Javni poziv za prodaju vozila – R.broj ___ putem javnog nadmetanja zatvorenim pisanim ponudama“ putem pošte ili neposrednom predajom u pisarnicu Društva. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 28.01.2020. godine u 12,00 sati, uključujući i ponude upućene putem pošte, a pristigle do naznačenog datuma i vremena. Sve ponude koje pristignu poslije navedenog roka, kao i ponude sa iznosom manjim od utvrđene početne cijene, Komisija neće uzeti u razmatranje. Javno nadmetanje će biti pravovažeće i u slučaju da valjanu ponudu dostavi samo jedan ponuđač.

6. DAN I MJESTO ODRŽAVANJA JAVNOG NADMETANJA/OTVARANJA PONUDA

Otvaranje ponuda obavlja Komisija, a održati će se 28.01.2020. godine sa početkom u 12,05 sati u prostorijama Društva.

7. OBAVEZA KUPCA

Ponuđač čija je ponuda najpovoljnija, odnosno Kupac, dužan je uplatiti cjelokupan utvrđeni iznos na transakcijski račun Društva IBAN broj: HR6624020061100080108, Model: HR00, svrha uplate: uplata za kupovinu vozila, najkasnije u roku od 8 dana od dana javnog otvaranja ponuda. Ako ponuđač sa najpovoljnijom ponudom, odnosno Kupac, ne uplati utvrđeni iznos u ostavljenom roku, smatrat će se da je odustao od kupovine, te u tom slučaju Društvo zadržava pravo da ponudi predmet prodaje slijedećem najpovoljnijem ponuđaču, sa utvrđene liste. Sve poreze i troškove oko prijenosa prava vlasništva nad kupljenim motornim vozilom snosi Kupac. Kupac, nakon uplate, može odmah preuzeti motorno vozilo, zajedno sa pratećim dokumentima motornog vozila.

8. DODATNE INFORMACIJE

Vozila se mogu razgledati u krugu "Istarskog vodovoda" RJ Održavanje u Buzetu, dana 28.01.2020. godine u vremenu od 08-12 sati. Javni poziv za prodaju vozila putem postupka javnog nadmetanja objavit će se na oglasnim pločama i web stranici Društva.

Cjelokupni oglas preuzmite klikom ovdje.