Obavijesti
11.04.2024. PJ Poreč - šire područje
11.04.2024. PJ Pazin - šire područje
11.04.2024. PJ Buje - Naselje Kurili
09.04.2024. PJ Rovinj - naselje Golaš i Pižanovac
07 09

Prestanak prekoračenja odstupanja od MDK za parametar temperatura

Obavijest potrošačima o prestanku prekoračenja odstupanja od MDK za parametar temperatura

Trajanje nesukladnosti prekoračenja odstupanja od MDK za parametar temperatura u vodi za ljudsku potrošnju ovisi o meteorološkim i hidrološkim uvjetima. S obzirom da su se ti uvjeti promijenili, došlo je do pada temperature zraka, te se ne očekuje daljnje prekoračenje od 25 °C sa postrojenja za kondicioniranje vode Butoniga. Tijekom trajanja prekoračenja odstupanja od MDK za parametar temperatura najviša izmjerena temperatura vode za ljudsku potrošnju u distribucijskoj mreži iznosila je 27 °C, te nije prešla najviše dozvoljeno odstupanje dano Rješenjem za odobrenje odstupanja od MDK vrijednosti za parametar temperatura.