Obavijesti
17.07.2024. PJ Poreč - šire područje
16.07.2024. PJ Buzet - šire područje
04.07.2024. PJ Pazin - šire područje
03.07.2024. PJ Buje - Grad Umag
06 11

Raspisuje se javni natječaj za radno mjesto: Direktor / Direktorica

Na temelju Odluke Nadzornog odbora Društva br. 91-34/13-2-2019., od 05.11.2019. godine, a u skladu s Pravilnikom o poslovima i zadacima br. 91-37/1-2013 i člankom 14. Društvenog ugovora broj: 91-33/21-2008., raspisuje se javni natječaj za radno mjesto: Direktor / Direktorica za mandat od 01.01.2020. do 31.12.2023. godine.

 1. Naziv radnog mjesta: DIREKTOR/DIREKTORICA
 2. Mjesto rada: Buzet
 3. Broj traženih radnika: 1
 4. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 5. Vrsta ugovora o radu: na određeno vrijeme, od 01.01.2020. - 31.12.2023. godine
 6. Popis poslova radnog mjesta:
  1. Vodi cjelokupno poslovanje Društva, organizira i usklađuje proces rada Društva
  2. Predlaže poslovnu politiku Društva i mjere za njezino provođenje
  3. Donosi Odluke kojima se neposredno izvršavaju zakoni, opći akti Društva te odluke i zaključci Nadzornog odbora i Skupštine Društva
  4. Obavlja kontakte i dogovore s nadležnim organima jedinica lokalne samouprave
  5. Obavlja kontakte i dogovore sa državnim tijelima vezanim za djelokrug rada Društva
  6. Planira i koordinira sve procese rada sa Rukovoditeljima Odjela
  7. Donosi odluke o pokretanju postupaka za utvrđivanje povreda radnih obveza te postupaka za utvrđivanje materijalne i nematerijalne štete
  8. Odlučuje o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa u Društvu
  9. Pojedinačno i samostalno zastupa Društvo te s tim u svezi u ime i za račun Društva sklapa pravne poslove s trećim osobama
  10. Kontinuirano izvještava osnivače Društva o svim važnijim aktivnostima Društva te o stupnju ostvarenja Plana poslovanja
  11. Dostojanstveno i pažnjom dobrog gospodarstvenika predstavlja Društvo prema trećima, a posebice prema medijima
  12. Obavlja ostale poslove iz djelokruga radnog mjesta, sukladno Planu poslovanja te smjernicama Nadzornog odbora i Skupštine Društva
 7. Direktor/direktorica samostalno zastupa, predstavlja i potpisuje Društvo, a za svoj je rad neposredno odgovoran/odgovorna Nadzornom odboru Društva.
 8. Posebni uvjeti radnog mjesta:
  1. Zahtijevana kvalifikacija: VSS (visoka stručna sprema) odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni/znanstveni studij
  2. Zahtijevano zvanje/struka: tehničko, pravno ili ekonomsko usmjerenje
  3. Ostali zahtjevi radnog mjesta:
   - znanje engleskog i talijanskog jezika
   - 5 godina radnog iskustva u struci od čega 2 godine na rukovodećim funkcijama
   - poznavanje rada na računalu
   - izvrsne organizacijske sposobnosti
   - komunikativnost
   - vozačka dozvola B kategorije
  4. Uvjeti propisani čl. 239 st. 2 Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15)
 9. Svi zainteresirani kandidati dužni su uz prijavu na ovaj natječaj priložiti: životopis, presliku osobne iskaznice, presliku diplome/potvrde o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, dokaz o obavljanju rukovodećih funkcija, presliku vozačke dozvole, dokaz ili izjavu o znanju engleskog i talijanskog jezika, dokaz ili izjavu o poznavanju rada na računalu te Uvjerenje nadležnog Suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za djela koja se progone po službenoj dužnosti.
 10. Prijave na natječaj dostavljaju se preporučenom poštom ili neposrednom dostavom na adresu sjedišta poslodavca : ISTARSKI VODOVOD d.o.o., Sv. Ivan 8, 52420 Buzet, s napomenom: "Prijava na natječaj za radno mjesto direktor/direktorica – NE OTVARAJ", zaključno do 20.11.2019. godine.
 11. Poslodavac će razmatrati samo potpune i pravovremene prijave.
 12. Odluku o izboru direktora/direktorice (člana Uprave) donijeti će Skupština Društva.
 13. Ovaj Javni natječaj otvoren je 15 (petnaest) dana od dana objave, zaključno do 20.11.2019. godine.

Istarski vodovod d.o.o. Buzet